Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Vedoucí technik kvality , Samostatný technik – kontrolor kvality
Platnost standardu: od 31.8.2010 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Uplatňování principů managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obecných principů a procesů managementu jako rozhodování, plánování, organizování, řízení lidských zdrojů a hodnocení; Test + ústní s písemnou přípravou
b Prokázat chápání kvality na různých stupních vzniku produktu (od návrhu po služby spojené s produktem a zlepšování), popsat zásady moderního přístupu ke kvalitě, zásady TQM, systémy kvality Ústní s písemnou přípravou
c Aplikovat v praxi přijatou politiku kvality a strategii; přijímat, diversifikovat a hodnotit cíle kvality (na střední a nižší úrovni řízení) Ústní s písemnou přípravou
d Navrhnout, vybudovat a zlepšovat systém managementu kvality, aplikovat systémový přístup řízení organizací, popsat úlohu středního článku řízení Test + ústní s písemnou přípravou
e Navrhnout a aplikovat vhodné postupy pro dosažení přijatých požadavků kvality na základě managementu procesů Ústní s písemnou přípravou
f Auditování (interní audit, zákaznický audit, audity třetí stranou, audit procesu, audit výrobku ) Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), b), skupina II. je c), d) a skupina III. je e), f).
6

Organizace systému managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit a řídit úkoly a stanovit odpovědnosti ve svěřené oblasti managementu kvality Test + ústní s písemnou přípravou
b Tvořit, zavádět, udržovat a rozvíjet dokumentaci systému managementu kvality Test + ústní s písemnou přípravou
c Nastavit a udržovat principy a techniky pro auditování a přezkoumání organizace, produktů, procesů, systémů z hledisky kvality Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b),c).
6

Uplatňování principů řízení procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat procesy, implementovat procesní přístup a hodnotit dosažené výsledky Test + ústní s písemnou přípravou
b Znát, používat techniky pro plánování, řízení, měření a zlepšování procesů Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b).
6

Management zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Formulovat a navrhnout systém vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků pro růst kvality produktů, navrhovat výcvikové programy Test + ústní s písemnou přípravou
b Hodnotit efektivnost výcviku, vysvětlit důležitost záznamů o vzdělání, zkušenostech a výcviku Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z této skupiny.
6

Aplikace technik zlepšování kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znát techniky analýz a hodnocení u programů, rozpočtů a postupů kontrol, vysvětlit je, používat a interpretovat výsledky Test + ústní s písemnou přípravou
b Znát techniky jako PDCA, 7 nástrojů, deduktivní a induktivní postupy, uplatnit je v praxi, vč. přijetí opatření na základě výsledků Test + ústní s písemnou přípravou
c Využívat v praxi plně techniky pro pozorování a registraci chyb Test + ústní s písemnou přípravou
d Interpretovat výsledky pozorovaní, významnost zkoušek a odhadů, experimentování, identifikaci a predikci Test + ústní s písemnou přípravou
e Implementovat výsledky řešení problémů, předkládat zprávy a hodnocení Test + ústní s písemnou přípravou
f Připravit a vést programy nebo projekty zlepšování kvality Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), b), skupina II. je c) – e) a skupina III. je f).
6

Dosahování kvality v logistice, při prodeji a v poprodejních službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné techniky a postupy pro dosažení kvality v procesech logistika, prodej a servis Test + ústní s písemnou přípravou
b Zvolit vhodné techniky a postupy pro dosažení kvality v poprodejních službách Test + ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit, jak management zásob ovlivňuje kvalitu produktů Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b), c).
6

Aplikace managementu procesů návrhu a vývoje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé etapy návrhu a vývoje produktu Test + ústní s písemnou přípravou
b Stanovit vstupy pro návrh a vývoj Test + ústní s písemnou přípravou
c Popsat, jaké by měly být výstupy z návrhu a vývoje Test + ústní s písemnou přípravou
d Definovat, co je přezkoumání, ověřování návrhu a validace v procesu vývoje, jak se realizují změny Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c), d).
6

Nákup a uzavírání smluv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a kritéria při výběru dodavatelů Ústní s písemnou přípravou
b Popsat, co se rozumí pod pojmem přezkoumání dodavatelů, jak hodnotit dodavatelské vztahy Test + ústní s písemnou přípravou
c Definovat, co je přezkoumání, ověřování návrhu a validace v procesu vývoje, jak se realizují změny Test + ústní s písemnou přípravou
d Popsat, kdy je vhodné přistoupit k měření kvality dodávek od dodavatelů, uvést jaké jsou důvody a možnosti Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a),b) a skupina II. je c),d).
6

Zajišťování kontroly procesů výroby a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly kvality ve výrobním procesu, postupy pro malé a velké serie, využití automatizace, výpočetní techniky Test + ústní s písemnou přípravou
b Popsat principy samokontroly Test + ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit, co je kontrolní technologie, její význam, vysvětlit odpovědnost za kvalitu produktu Ústní s písemnou přípravou
d Vysvětlit pojem „testování“ v procesech výroby Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c), d).
6

Monitorování a měření procesů, produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody a postupy průzkumů a měření spokojenosti zákazníka, zjišťování potřeb trhu Ústní s písemnou přípravou
b Popsat metody měření v managementu procesu, co je způsobilost procesu, význam měření procesu pro snižování nákladů na nekvalitu Test + ústní s písemnou přípravou
c Popsat metody měření produktu – jak metody plánujeme, jak stanovujeme požadavky na měření, vedení záznamů Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c).
6

Sběr dat a analýza údajů, statistické metody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody výběru a sběru dat, jejich zpracování, tvorbu formulářů, zpracování statistik Ústní s písemnou přípravou
b Popsat požadavky na informační systém o managementu kvality, využití výpočetní techniky Ústní s písemnou přípravou
c Navrhnout postup při zpracování zpráv a výkazů, požadavky rozlišení adresátů Ústní s písemnou přípravou
d Prokázat znalost statistických metod (například): vzorkování, využití statistických metod při testování, analýza vad, studie procesu, základní statistické metody, regulace procesu, spolehlivost Ústní s písemnou přípravou + výpočet příkladů
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), skupina II. je b), c) a skupina III. je d).
6

Kontrola, zkoušení a metrologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znát a vysvětlit vazbu systému řízení kvality na oblast péče o kontrolní, měřící a zkušební zařízení a platnou legislativu v této oblasti Ústní s písemnou přípravou
b Znát a uplatnit v praxi oblast kalibrace, konkrétně hlavní metody kalibrace, podmínky a lhůty kalibrace, volba třídy přesnosti měřidel, přesnost a poruchy měřidel Test + ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit pojmy správnost a přesnost měření Ústní s písemnou přípravou
d Popsat základní metody měření různých veličin, použitá zařízení Ústní s písemnou přípravou
JJe třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), skupina II. je b) a skupina III. je c), d).
6

Řízení neshody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody zjištění, označení, izolace, informace o neshodě a postup odstranění neshody, přezkoumání Ústní s písemnou přípravou
b Popsat způsoby vedení záznamů o neshodě, analýz vzniku, postupy opatření Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b).
6

Řízení kvality v personální oblasti se zohledněním sociálních aspektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znát a prakticky ovlivnit faktory související se spokojeností pracovníků týkající se zejména motivace, odměňování, řízení lidských zdrojů, hodnocení pracovníků, měření spokojenosti Test + ústní s písemnou přípravou
b Uplatnit v praxi principy týmové práce, buď v podobě kroužků kvality nebo týmů změn Test + ústní s písemnou přípravou
c Uplatňovat efektivní komunikaci na podporu kvality Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c).
6

Orientace v legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákonech týkajících se bezpečnosti, životního prostředí, analýzy rizik, odpovědnosti za škody způsobené vadami výrobků, smluvních záruk, dále se orientovat v oblasti pojištění ve vztahu k systémům kvality, pravidlech pro akreditaci a certifikaci Ústní s písemnou přípravou
b Znát normy ISO řady 9000 a ISO 19011, umět je vysvětlit a aplikovat Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) a skupina II. je b).
6

Praktická aplikace znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat realizovaný projekt zavedení nebo udržení nebo zlepšení některého z prvků systému managementu kvality v konkrétních podmínkách Zpracování písemné práce a ústní obhajoba
Je třeba splnit požadavky uvedeného kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uchazeč musí doložit všechny požadované doklady dle zákona č. 179/2006 Sb. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška se skládá z:

-písemné části (písemný test + výpočet nejméně dvou příkladů ze statistiky)

-ústní části

-ústní zkoušky s písemnou přípravou

-obhajoby případové studie

Součástí zkoušky je i obhajoba případové studie v rozsahu 8–10 stran (ad kompetence „praktická aplikace znalostí“), kterou uchazeč zpracuje podle zadání od autorizované osoby a zašle nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky autorizované osobě. Autorizovaná osoba zpracuje oponentní posudek a seznámí s jeho výsledkem uchazeče v termínu 3 dny před zkouškou. V kladném případě uchazeči sdělí, že jeho případová studie byla přijata k obhajobě. V případě, že práce nesplnila požadavky a je nutno ji přepracovat (a znovu předložit), oznámí autorizovaná osoba uchazeči důvod jejího nepřijetí. V tomto případě bude uchazeči zároveň oznámen nový termín zkoušky včetně termínu předložení přepracované případové studie.

 

Doporučení k průběhu zkoušky:

Na počátku zkoušky jsou uchazeči (uchazeč) seznámeni předsedou zkušební komise s průběhem zkoušky.

Každý uchazeč absolvuje písemnou a ústní část zkoušky.

Za přítomnosti zkušební komise si každý z uchazečů (uchazeč) vylosuje zkušební otázky pro písemnou a ústní zkoušku. Předseda zkušební komise zaznamená číslo otázky do formuláře „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“.

 

Při písemné zkoušce (testu) uchazeč volí správnou odpověď obvykle ze tří možností. Dále řeší dva příklady ze statistiky ve smyslu uvedených kompetencí (uchazeč má k dispozici statistické tabulky a může používat kalkulačku).

Předseda zkušební komise organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

Při zahájení písemné zkoušky obdrží každý z uchazečů otázky písemné části. Písemná zkouška končí vypršením stanoveného času.

Důležité upozornění: V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby.

 

Pro písemnou i ústní zkoušku musí autorizovaná osoba připravit takový počet otázek, aby obsáhly všechny požadavky uvedené v hodnotícím standardu.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

Při ověřování kompetencí pomocí testů musí být splněny následující podmínky:

-Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

-Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy, existuje pro každé kritérium několik otázek.

-Pro jednotlivé vygenerované testy má každý uchazeč ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Při ověřování kompetencí pomocí losovaných otázek musí být splněny následující dvě podmínky:

-Pro celkový soubor otázek platí, že každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

-Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče platí, že každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (tzn. kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pro ústní zkoušku připraví autorizovaná osoba soubor otázek s ohledem na to, aby každá otázka byla koncipovaná tak, aby žadatel dostal informaci o požadovaném rozsahu a obsahu odpovědi.

Zkušební tematické okruhy otázek schválené Radou kvality ČR zveřejní autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR průřezovou, v níž byly zastoupeny:

Česká společnost pro jakost

Svaz průmyslu a dopravy

Česká svářečská společnost – ANB

Unie výtahového průmyslu

Elektrotechnický svaz český

CERT Kladno, s. r. o.

ATG, s. r. o.

Certifikační sdružení pro personál

Komora BOZP a PO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Rada kvality ČR

DT Ostrava CZ, s. r. o.