Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst zadané výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v TPG 704 01 (technické pravidlo gaz) – domovní plynovody Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zakreslit vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat druhy armatur, regulačních a měřicích zařízení používaných pro rozvod plynu v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat vlastnosti jednotlivých druhů materiálu používaných pro montáže rozvodů plynu v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy spotřebičů, měřicí a regulační zařízení na plynná paliva v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit, kdo je oprávněn spotřebiče a zařízení montovat a kdo je oprávněn je uvádět do provozu Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit postup vpuštění plynu do rozvodu plynu, zařízení, spotřebičů a kdo je oprávněn ho provést Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a spotřebičů v budovách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup montáže plynových rozvodů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek rozvodů plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit plynový rozvod na provedení zkoušky těsnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat zkušební podmínky zkoušky těsnosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Provést zkoušku pevnosti a těsnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat přípravu plynového rozvodu, spotřebičů a zařízení na provedení výchozí revize Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit a předvést spojování domovních plynovodů rozebíratelnými spoji podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést spoj potrubí svařováním plamenem podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést spoj měděného potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést spoj měděného potrubí pájením natvrdo podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést spoj plastového potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat druhy a způsoby utěsňování potrubí v prostupech ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Praktické předvedení
b Provést montáž potrubního rozvodu a zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připevnit plynové potrubí ke konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připojit plynový spotřebič Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Uchazeč o osvědčení o získání profesní kvalifikace montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení musí být držitelem následujících osvědčení:

osvědčení Technické inspekce ČR – Domovní plynovody na plynná paliva

osvědčení dle ČSN EN 287-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svařování plamenem

osvědčení lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji.

 

Další specifické způsoby spojování potrubí nerozebíratelnými spoji, jako je svařování elektrickým obloukem, pájení natvrdo, svařovaní plastů natupo nebo svařování plastů elektrotvarovkami si pracovník osvojí v závislosti na požadavcích zaměstnavatele.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).

 

Zkouška může být realizována v učebně nebo na stavbě.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení TPG 704 01 (technické pravidlo gaz) – domovní plynovody.

 

Metodické pokyny

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). V souvislosti se zadaným úkolem se doporučuje zabezpečit materiál, projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno

HAMROZI, s. r. o., Třinec

Lukas Building, s. r. o., Hnojník

GR plynové služby, s. r. o., Ostrava

Střední škola polytechnická Brno

Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark

VRBA, s. r. o., Blansko