Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: od 26.3.2010 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidence a označování prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést záznamy patřící do prvotní evidence v živočišné produkci a uvést, kdo je pověřen vedením této evidence Slovní vyjádření
b Charakterizovat způsoby označování prasat, připravit potřebné pomůcky týkající se evidence a označování Slovní vyjádření + praktické předvedení
c Rozpoznat a charakterizovat běžná plemena prasat Slovní vyjádření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba stájí, posouzení mikroklimatu v objektech pro prasata

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu a případné drobné opravy v určeném objektu pro zvířata Praktické předvedení
b Předvést čištění a dezinfekci zadaných stájových prostor Praktické předvedení
c Provést běžný úklid v chovu prasat Praktické předvedení
d Provést příslušná měření a posoudit mikroklima v zadaném objektu, navrhnout opatření pro zlepšení zoohygienických podmínek Praktické předvedení + slovní vyjádření
e Charakterizovat systémy ustájení pro prasata Písemně
Je třeba splnit 3 vybraná kritéria, z nich alespoň 2 s praktickým předvedením.
3

Zacházení s prasaty, čištění prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demonstrovat správný přístup k prasatům Praktické předvedení
b Charakterizovat zásady bezpečnosti při práci se zvířaty a vysvětlit nutnost jejich dodržování Slovní vyjádření
c Předvést čištění prasat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro prasata

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit techniku krmení, vyjmenovat kategorie krmiv Slovní vyjádření
b Rozpoznat přidělené vzorky krmiv, senzoricky posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro zkrmování Vizuální kontrola + slovní vyjádření
c Předvést zadaný způsob úpravy krmiv (čištění, krouhání, šrotování, míchání) Praktické předvedení
d Uvést druhy krmiv a jejich použití pro jednotlivé kategorie prasat Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení a krmení prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby dopravy krmiv do skladů a stájových prostor, předvést práci s určeným typem dopravníku a provést jeho údržbu Slovní vyjádření + náčrt + praktické předvedení
b Charakterizovat způsoby krmení prasat s ohledem na jednotlivé kategorie Slovní vyjádření nebo písemně
c Popsat stroje a zařízení pro krmení a napájení v dané stáji Slovní vyjádření nebo písemně
d Objasnit zásady napájení zvířat, vyčistit napáječky a odstranit případné závady Slovní vyjádření + praktické předvedení
e Předvést vlastní krmení určené kategorie prasat Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium e) a z ostatních další 2 vybraná kritéria.
3

Péče o zdraví prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat péči o zdraví prasat a uvést preventivní opatření, popsat prevenci proti zavlečení chorob Slovní vyjádření nebo písemně
b Rozpoznat příznaky onemocnění a změny v chování nemocného zvířete Praktické předvedení + slovní vyjádření
c Změřit hodnoty triasu (teplotu, tep, dech) zadaného zvířete a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení + slovní vyjádření
d Popsat zásady poskytnutí první pomoci při zranění zvířete Slovní vyjádření nebo písemně
e Vyjmenovat a charakterizovat běžné nemoci prasat, navrhnout a demonstrovat postup pro řešení zadaného úkolu Slovní vyjádření nebo písemně + praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Reprodukce prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat techniku plemenitby u prasat Slovní vyjádření nebo písemně
b Vyhledat prasnici v říji, případně popsat projevy říje Praktické předvedení
c Popsat povinnosti ošetřovatele při inseminaci Slovní vyjádření nebo písemně
d Předvést fixaci plemenice při inseminaci, připravit pomůcky k inseminaci Praktické předvedení
e Uvést délku březosti a způsoby zjišťování gravidity u prasat Slovní vyjádření
f Uvést specifika péče o březí prasnice Slovní vyjádření nebo písemně
g Rozpoznat příznaky blížícího se porodu Vizuální kontrola + slovní vyjádření
h Charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu, případně u porodu asistovat Slovní vyjádření nebo praktické předvedení
i Předvést péči o prasnici a sele bezprostředně po porodu Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria b), d) a z ostatních další 2 vybraná kritéria.
3

Péče o narozená selata a o jejich správný růst

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jak se liší selata od ostatních mláďat po narození Slovní vyjádření nebo písemně
b Předvést péči o selata po narození Praktické předvedení
c Popsat označování selat a krmení prasnice a selat po porodu Slovní vyjádření nebo písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha mechanizačních prostředků v chovech prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit chlévskou mrvu s použitím určeného mechanizačního prostředku, provést jeho údržbu Praktické předvedení
b Předvést obsluhu a údržbu vybraného stroje pro čištění a úpravu krmiv Praktické předvedení
c Popsat zařízení nejčastěji používaná pro míchání krmiv Slovní vyjádření + písemně (náčrt)
d Uvést zásady bezpečnosti při práci s mechanizačními prostředky Slovní vyjádření nebo písemně
Je třeba splnit 2 vybraná kritéria, z nich alespoň 1 s praktickým předvedením.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí. Výběr kritérií u jednotlivých kompetencí provádí zkoušející s ohledem na zaměření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou zemědělství, v níž byly zastoupeny tyto subjekty:

Agrární komora České republiky

Rybářské sdružení České republiky

Státní veterinární správa České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Společnost mladých agrárníků České republiky

Svaz vinařů České republiky

Český svaz včelařů, o.s.

Živnostenské společenstvo podkovářů

Ministerstvo zemědělství

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze