Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční osobní dopravy
Platnost standardu: od 19.1.2010 do 6.7.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.4.2015 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve vybraných značkách a číst trasy v grafikonu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Slovní vysvětlení
d Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezdník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Slovní vysvětlení
Je třeba splnit kritérium d) a z kritérií a) až c) jedno.
3

Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat výpočet jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní přepravě Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zpracovat a vystavit jízdní doklady, včetně obsluhy přenosné elektronické pokladny Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Vybrat hotovost od cestující veřejnosti Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Koordinace posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat řadicí práce Slovní vysvětlení
b Sestavovat vlaky podle požadovaných relací přepravy Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výprava vlaku z železniční stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dopravních předpisů při výpravě vlaku Slovní vysvětlení
b Prokázat znalosti dávání návěstí před odjezdem vlaku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci.

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2852&kod_sm1=14).

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Expertním týmem železničář (ETŽ), v němž byly zastoupeny:

Svaz dopravy České Republiky

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

České dráhy, a. s., GŘ

Třinecké železárny, a. s.

UNIPETROL doprava, a. s.

VIAMONT, a. s.

OKD Doprava, a. s.