Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platnost standardu: od 7.11.2012 do 10.6.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 10.04.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení s ústním ověřením
c Začlenit výrobek podle druhového sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
d Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
e Rozeznat výrobky z inteligentních (funkčních) textilií a výrobky sendvičové konstrukce Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace základních textilních materiálů a jejich vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní zkoušky na určení přírodních vláken (bavlna, len, ramie, vlna, přírodní hedvábí), tj. provést zkoušku na určení druhu – rozpoznat podle vzhledu, provést zkoušky účinků tepla, kyselin, zásad, bělicích prostředků Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést základní zkoušky na určení chemických vláken (viskózové vlákno a stříž, měďnaté vlákno, acetát – vlákno a stříž, triacetát – vlákno a stříž, polynosické vlákno), tj. provést zkoušku na určení druhu – rozpoznat podle vzhledu, provést zkoušky účinků tepla, kyselin, zásad, bělicích prostředků Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést základní zkoušky na určení vláken ze syntetických polymerů (polyamidy, polyestery, polyakrylonitril, polyvinylchlorid, polyvinylalkohol, polypropylen, polyuretan, spandex a jiná elastomerová vlákna apod.), tj. provést zkoušku na určení druhu – rozpoznat podle vzhledu, provést zkoušky účinků tepla, kyselin, zásad, bělicích prostředků Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria a provést zkoušky pro jeden zvolený materiál u každého kritéria.
3

Obsluha základního přístrojového a nástrojového vybavení detašovacího pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít detašovací stůl (box) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Použít základní detašovací pomůcky a nástroje Praktické předvedení s ústním ověřením
c Použít kombinovanou detašovací pistoli Praktické předvedení s ústním ověřením
d Použít a regulovat vzduchovou pistoli Praktické předvedení s ústním ověřením
e Použít a regulovat parní pistoli Praktické předvedení s ústním ověřením
f Roztřídit základní detašovací chemikálie podle způsobu použití na různé skvrny Praktické předvedení s ústním ověřením
g Roztřídit polyfunkční detašovací chemikálie podle způsobu použití na různé skvrny Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detašování textilií různými způsoby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup a použít mechanickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení s ústním ověřením
b Stanovit postup a použít rozpouštědlovou a emulgační detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení s ústním ověřením
c Stanovit postup a použít chemickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení s ústním ověřením
d Stanovit postup a použít enzymatickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání postupů předkartáčování, předdetaše a detaše

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předkartáčování na oděvní součást a identifikovat materiály, u kterých se předkartáčování nesmí provádět Praktické předvedení
b Připravit mísením a ředěním vhodný chemický roztok pro předkartáčování Praktické předvedení
c Provést předdetaš na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
d Provést detaš na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
e Provést tzv. „malou detaš“ na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
f Provést tzv. „velkou detaš“ na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
g Identifikovat základní druhy nečistot a skvrn, stanovit nečistoty polární a nepolární Praktické předvedení s ústním ověřením
h Detašovat znečištění se slabou vazbou k výrobku v důsledku krátkodobého užívání Praktické předvedení
i Detašovat znečištění se silnou vazbou k výrobku v důsledku dlouhodobého užívání Praktické předvedení
j Použít polární a nepolární rozpouštědlo pro různé druhy skvrn Praktické předvedení
k Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru za sucha na zvolené oděvní součásti Praktické předvedení
l Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru za mokra na oděvní součásti Praktické předvedení
m Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru organickými rozpouštědly na oděvní součásti Praktické předvedení
n Provést orientační zkoušku změny rozměrů po praní a sušení, např. na acetátovém žoržetu Praktické předvedení
o Provést redukční bělení textilního materiálu Praktické předvedení
p Provést oxidační bělení textilního materiálu Praktické předvedení
q Provést antichloraci textilního materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit minimálně 7 ze všech uvedených kritérií, výběr kritérií provede zkoušející na základě aktuálního sortimentu čištěných výrobků.
3

Retušování textilních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit podmínky a technologický postup pro retuš textilních materiálů Praktické předvedení s ústním ověřením
b Volit běžné prostředky pro retuš podle druhu textilních materiálů Praktické předvedení
c Provést retuš na textilním materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detašování choulostivých materiálů a inteligentních textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést detaš vlněné tkaniny se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést detaš přírodního hedvábí, regenerované celulózy a vlněné tkaniny se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést detaš mastné skvrny na péřovém výrobku s rubovým zátěrem a hydrofobní úpravou se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení pro péřové výrobky a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést detaš pánského saka s frontální fixací se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit vhodný technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
e Provést detaš zátěrového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
f Provést detaš sendvičového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
g Provést detaš membránového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria. U kritéria b) zvolí zkoušející jeden druh materiálu.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení s ústním ověřením
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení s ústním ověřením
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení s ústním ověřením
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení s ústním ověřením
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů, např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod. Praktické předvedení s ústním ověřením
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30919&kod_sm1=29).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladbu zakázky určí zkoušející.

Uchazeč bude vyzván, aby v případě ústního vysvětlení stručně vysvětlil definici pojmu, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu. V případě požadavku nakreslení schématu tak uchazeč učiní formou náčrtu na předem označený list čtverečkovaného papíru, přičemž není třeba používat pravítko ani jiné pomůcky.

Při ověřování odborných způsobilostí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Pro hodnocení odborné způsobilosti Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu