Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Podkovář
Platnost standardu: od 4.3.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava pracoviště podkováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností (pokud není určené místo k podkování, vybrat místo pro pojízdnou podkovářskou dílnu) Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Zajistit spolehlivou fixaci zvířete a dodržet zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Provést kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Dodržovat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pracovními pomůckami Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní plemena koní, barvy a odznaky Ústní a písemné ověření
b Určit plemeno předvedeného koně, popsat jeho morfologické vlastnosti a vady Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit základy etologie koní Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat psychiku koně podle temperamentu, charakteru a neurotypu Ústní nebo písemné ověření
e Popsat základní péči o zdraví, výživu a pohodu koně a posoudit stav předvedeného koně Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
f Popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, pohybovou anatomii končetin, vysvětlit anatomii pod karpem a tarzem, tj. kostra, šlachy, krevní a nervový systém, chrupavky, synoviální útvary a rohové pouzdro, funkci kopyta a rohového střelu Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
g Popsat patologii distálních částí končetin - kostně kloubní systém onemocnění kloubů, záněty vazů, záněty šlach, podotrochlozu, schvácení kopyt a patologii kůže a rohového pouzdra Ústní nebo písemné ověření
h Popsat a předvést základní péči o končetiny a kopyta koně Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
i Charakterizovat nejvýznamnější bakteriální, virová a plísňová onemocnění koní včetně onemocnění podléhajících povinnosti oznámení orgánům veterinární správy Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování koně před a po korektuře kopyt nebo podkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohybu koně a popsat mechaniku pohybu koně Ústní a písemné ověření
b Posoudit koně před korekturou kopyt nebo podkováním v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na zvednuté končetině, stav kopyta nebo starého podkování Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
c Posoudit koně v pohybu, zhodnotit fáze kmitu, podpěru a posunu v závislosti na stavbě těla, došlap jednotlivých končetin Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Definovat a klasifikovat kulhání a posoudit příčiny kulhání předvedeného koně Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
e Posoudit koně po korektuře kopyt či podkování v klidu, v kroku, v klusu na tvrdém podkladu, posoudit správnost a vhodnost provedeného zákroku Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy končetin hříbat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat končetiny hříbat ve stáří od narození do 8 týdnů z hlediska možnosti úpravy nepravidelných postojů Ústní a písemné ověření
b Předvést použití plastových extenzních podkůvek a rychle tuhnoucích tmelů a postup zdůvodnit Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
c Vyhodnotit způsob ošetření podchycením správného těžiště při úpravě nepravidelných postojů hříbat Ústní a písemné ověření
d Navrhnout zabezpečení následné péče, stálé kontroly a dietetického režimu při léčbě nepravidelných postojů Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Korektura kopyt bez podkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit nárůst rohoviny a způsob korektury kopyt Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Upravit střel podle jeho výšky Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Upravit chodidlo bez zbytečného zeslabení Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Upravit kopytní stěnu a nosný okraj Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
e Provést ortopedická opatření – překlápění hrany Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podkování zdravých a pravidelných kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sejmout podkovy a vyhodnotit stav opotřebení kopyt a podkov za použití vhodného nářadí Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
b Upravit kopyta před podkováním za použití vhodného nářadí – vystrouhat kopyta, vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně, zkontrolovat pravidelný došlap Praktické předvedení
c Vybrat a upravit nebo vykovat vhodnou podkovu a upravit ji za tepla tak, aby vyhovovala tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny, připálit podkovu, případně provést ortopedická opatření Praktické předvedení
d Zvolit odpovídající podkováky k přibití podkovy, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, zhodnotit správnost podkování v klidu i za pohybu Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
e Informovat osobu zodpovědnou za koně o stavu končetin a podkování Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klasifikace, úprava a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a načrtnout deformace končetin Ústní a písemné ověření
b Popsat a načrtnout druhy nepravidelných kopyt Ústní a písemné ověření
c Uvést chyby, ke kterým může dojít při korektuře nebo podkování nepravidelných kopyt Ústní a písemné ověření
d Popsat stíhání, strouhání a další vady chůze a navrhnout opatření Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
e Provést korekturu a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování nemocných kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a při výskytu onemocnění také ošetřit hnilobu rohového střelu Ústní nebo písemné ověření, popř. praktické předvedení
b Popsat a při výskytu onemocnění také ošetřit rány kopyta – nášlap, zášlap Ústní nebo písemné ověření, popř. praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční opracování podkovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a zdůvodnit základní postupy ručního obrábění a opracování kovových a plastových podkov (např. řezání, střihání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání, aj.) Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Dodržovat zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů včetně poskytnutí první pomoci Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a jednoduchých polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný materiál pro zvolenou podkovu nebo jiný polotovar Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Stanovit postup výroby podkovy nebo jiného polotovaru Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Zvolit a používat nářadí, pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Předvést správný postup při ohřevu a ochlazování materiálu Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
e Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla včetně poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování různých typů podkov na pravidelná a nepravidelná kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady a požadavky na výrobu podkovy podle standardu EU Ústní ověření
b Vypracovat technologický postup výroby polotovaru (např. zámek, srdce apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat technologický postup výroby a vyrobit podkovu na pravidelné kopyto Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat technologický postup výroby a vyrobit podkovu na nepravidelná kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést úpravy plastových podkov a podkov ze slitin Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu připravenosti pracoviště a nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést úpravu a tvarování strojně vyráběných podkov řezáním a svařováním Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady BOZP pro ruční tváření kovů za tepla a práci s plasty včetně poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence související s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro hlavní činnosti související s povoláním podkovář Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup při sjednávání zakázek se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat profesní praxi podkováře v souladu s předpisy ČR a EU Písemné nebo ústní ověření
b Popsat profesní etiku a kodex chování a jednání podkováře Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč prokazatelně seznámen s pracovištěm, určenými koňmi a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111W01 nebo ZK 135W01).

Ověřování kompetencí by mělo pokud možno probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému podkovářskému úkonu, který zahrnuje požadavky na úpravu bosých kopyt a podkování a tím zlepšení pohybových schopností a celkové úrovně welfare koně. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet nejen k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování hygienických zásad při provádění práce, ale především ke správnosti a kvalitě úpravy bosých kopyt a podkování tak, aby splňovalo maximální pohodu koně. Je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Součástí zkoušky je písemný test. Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováním ze souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Vzhledem k náročnosti zkoušky se doporučuje, aby uchazeči absolvovali přípravný odborný kurz ve vazbě na příslušnou profesní kvalifikaci.

Zkouška je rozdělena na následující části:

Písemná zkouška

a) Písemný test

Odpovědět na 30 otázek se třemi až čtyřmi možnostmi odpovědí (čas ke zpracování testu je 60 minut)

b) Písemná práce

Vylosovat 4 otázky pro podkováře a písemně zpracovat odpovědi (čas ke zpracování práce je 120 minut).

 

Praktická zkouška

Část A

•Předložit k hodnocení soubor 3 podkov vlastní výroby

•Vykovat vylosovanou podkovu z pásoviny z 5 možností dle nákresu (přední pantoflice s ¾ drážkou a rotační sáňkou, zadní pantoflice s ¾ drážkou a dvěma čapkami při stíhání, přední pantoflice bez drážky s vykovanými ozuby, zámková podkova, extenzní podkova), přitvarovat a přibít na kopyto neživé končetiny, kterou si uchazeč vylosuje z celkového počtu připravených preparátů předních a zadních končetin

 

Část B

•Posoudit postoj hříběte do stáří jednoho roku

•Zvolit vhodný postup korektury a navrhnout ortopedická opatření

•Provést korekturu hříběcích kopýtek včetně ortopedických opatření

 

Část C

•Posoudit koně před podkováním nebo korekturou kopyt v klidu, osy zatížených končetin ze všech stran, osy na zvednuté končetině, staré podkování

•Posoudit koně v pohybu, zhodnotit jednotlivé fáze pohybu končetin v závislosti na stavbě těla a došlap jednotlivých končetin

•Fixovat koně

•Zvolit vhodný postup korektury, nářadí a pomůcky

•Sejmout podkovy a vyhodnotit stav kopyt a opotřebení podkov za použití vhodného nářadí

•Upravit kopyta před podkováním za použití vhodného nářadí, vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně, zkontrolovat pravidelný došlap

•Vybrat vhodné podkovy, zvolit vhodné nářadí pro úpravu podkov, upravit podkovu za tepla tak, aby vyhovovaly tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny, případně provést ortopedická opatření

•Vybrat vhodné nářadí a odpovídající podkováky k přibití podkovy, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, posoudit správnost podkování jednotlivých končetin v klidu i za pohybu koně, vyhodnotit účelnost zvolených ortopedických opatření

 

Část D

•Průběžné ústní ověření

Pokyny k hodnocení:

Písemný test

-maximální počet získaných bodů = 50

-minimální počet bodů pro hodnocení prospěl = 45

Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z pokračování ve zkoušce.

 

Písemná práce

-každá otázka je hodnocena 10 body (celkem max. 40 bodů)

-minimální počet bodů pro hodnocení každé otázky = 5

-hodnocení otázky pod 5 bodů je považováno za nedostatečné

-minimální počet bodů pro celkové hodnocení písemné zkoušky = 32 bodů

Hodnocení z písemné práce neprospěl vyřazuje uchazeče z pokračování ve zkoušce.

 

Praktická zkouška – část A.

Oblasti hodnocení; Body

Úprava kopyta – úprava chodidla a střelu, rovina nosného okraje; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – pracovní postup; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – tvarování; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – rovina nosné plochy; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – kvalita otvorů pro podkováky; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – pozice podkováků; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – tvar a umístění čapek; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – ortopedická opatření; 0 - 10

Přibití podkovy a konečná úprava – rozmístění podkováků a výška zatlučení; 0 - 10

Přibití podkovy a konečná úprava – konečná úprava; 0 - 10

CELKEM; Maximální počet dosažených bodů; 100

 

Maximální počet možných získaných bodů je 100 a minimální je 75, přičemž žádné kritérium nesmí být ohodnoceno jako nedostatečné, tj. pod 5 bodů. Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z další účasti na zkouškách. Předložené vykované podkovy nebudou bodově hodnoceny, bude k nim pouze přihlíženo ve srovnání s vyrobenou podkovou během zkoušky.

Časový limit zkoušky části A je 90 minut.

 

Praktická zkouška – část B.

Oblasti hodnocení; Body

Posouzení stojícího hříběte – rámec, stavba končetin, vše s ohledem na stáří hříběte; 0 - 10

Posouzení hříběte v kroku – pohyb a došlap končetin; 0 - 10

Vypracování návrhu úpravy kopýtek hříběte – pracovní postup a ortopedická opatření; 0 - 10

Korektura bosých kopýtek hříběte – správnost korektury nosné plochy kopýtka v souvislosti s osou končetiny; 0 - 10

Korektura bosých kopýtek hříběte – ortopedická opatření; 0 - 10

CELKEM Maximální počet dosažených bodů 50

 

Maximální počet možných získaných bodů je 50 a minimální je 35, přičemž žádné kriterium nesmí být ohodnoceno jako nedostatečné, tj. pod 5 bodů. Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z další účasti na zkouškách. Časový limit zkoušky části B je 90 minut.

 

Praktická zkouška – část C.

1. část – Posouzení koně před podkováním

Oblasti hodnocení; Body

Posouzení stojícího koně – Rámec, stavba končetin; 0 - 10

Posouzení v kroku a v klusu – Pohyb končetin, došlap, délka kroku, kulhání; 0 - 10

Sejmutí podkovy a posouzení starého podkování – Opotřebení podkovy, nárůst rohoviny, vyhodnocení účinnosti ortopedických opatření; 0 - 10

Plán podkování – Vypracování plánu nového podkování podle zjištěných skutečností včetně snímků RTG; 0 - 10

2. část – Úprava kopyt

Úprava chodidla a střelu – Odstranění rohoviny, dostatečná tloušťka chodidla, výška střelu; 0 - 10

Korektura kopytní stěny – Vyrovnanost a délka stěny, přiměřenost zkrácení, vyrovnání prohnutí stěny; 0 - 10

Tvar chodidla a rovina nosného okraje – Vyrovnání zatížení, rovina a dostatečná šířka nosného okraje; 0 - 10

Lateromediální rovnováha – Zatížení kopyt ve fázích došlapu a nesení v souvislosti s postavením končetiny při zachování přirozených os končetin; 0 - 10

Dorzopalmární – plantární rovnováha – Zatížení kopyta při došlapu v souvislosti s délkou kroku, úprava a vybalancování překlápění, při zachování přirozených os končetin; 0 - 10

3. část - Výběr a příprava podkov

Výběr vhodných podkov – Typ, velikost, šířka, tloušťka podkovy, podle zaměření koně a stavby končetin; 0 - 10

Tvarování přední a postranní části podkov – Přizpůsobení k nosnému okraji, pozice podkováků, umístění čapek; 0 - 10

Tvarování patek – Přesah podkovy, dostatečná podpora patkám; 0 - 10

Rovina nosného okraje a kvalita zpracování – Vyrovnání nosné plochy, zpracování bez přílišných stop po kladivu; 0 - 10

Zvolená ortopedická opatření – Sáňkové prohnutí odvalovací hrany, rozšíření ramen, úprava podkovy řezáním a svařováním; 0 - 10

4. část – Přibití podkovy a konečná úprava

Usazení podkov na kopytech – Respektování sagitální osy těla a pohybu končetin, vyváženost kopyta; 0 - 10

Rozmístění podkováků na kopytech – Zatloukání optimálního množství podkováků v přední části kopyta; 0 - 10

Úroveň výšky a roviny zatlučených podkováků – Dostatečná výška a rovina zatlučení podkováků, respektování vzdálenosti od korunkového okraje; 0 - 10

Kvalita nýtování – Tvar a zapuštění nýtů; 0 - 10

Konečná úprava – Hladkost kopyta, obroušení hran; 0 - 10

5. část – Posouzení koně po podkování

Zhodnocení správnosti podkování – Správný došlap, vyváženost překlápění končetin, zlepšení pohybu končetin; 0-10

CELKEM Maximální počet dosažených bodů 200

 

Maximální počet možných získaných bodů je 200 a minimální 150, přičemž žádné kritérium nesmí být hodnoceno jako nedostatečné, tj. pod 5 bodů. Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z další účasti na zkouškách. Při ohrožení zdraví koně a nedodržení BOZP ze strany uchazeče bude zkouška předčasně ukončena. Časový limit zkoušky části C je 120 minut.

Pomocník pro fixaci koně a končetin je povolen podle potřeby.

 

Praktická zkouška – část D. – průběžné ústní ověření

Ústní ověření probíhá během celé praktické zkoušky. Témata otázek se mohou týkat nedostatků v písemné části a problematiky uvedené ve standardu PK. Během ústního ověřování je hodnocena úroveň komunikace. Ústní projev je hodnocen jednou známkou 0-10 a nedostatečné hodnocení (tj. pod 5 bodů) vylučuje uchazeče z celkové zkoušky. Časový limit zkoušky části D je 20 minut.

 

Bodová stupnice:

 

10 – perfektní

9 – velmi dobrý

8 – dobrý

7 – dostatečný

6 – ještě akceptovatelný

5 – téměř nedostatečný

4 – nedostatečný

3 – velmi špatný – velká chyba

2 – nepoužitelný

1 – nedokončený a nepoužitelný

0 – nesplněno

 

Závěrečné hodnocení

Celkový počet možných získaných bodů z kompletní zkoušky je 450, minimální počet bodů je 342, přičemž žádné kritérium nesmí být hodnoceno jako nedostatečné, tj. pod 5 bodů. Opravnou zkoušku je třeba absolvovat v plném rozsahu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Asociace svazů chovatelů koní ČR

Živnostenské společenstvo podkovářů

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA, s. r. o.

Š CH K – KUBIŠTA, s. r. o

Česká zemědělská univerzita v Praze

Mendelova univerzita v Brně