Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků
Platnost standardu: od 3.2.2009 do 26.4.2014
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.08.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přijetí zakázky od zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště příjmu zakázky Praktické předvedení, slovní vysvětlení
b Oslovit zákazníka a snažit se pochopit jeho požadavky Praktické předvedení, slovní vysvětlení
c Určit předběžnou cenu zakázky (informace čerpat z ceníku firmy) Praktické předvedení
d Dojednat se zákazníkem termín dokončení zakázky a zapsat do zakázkového listu Praktické předvedení
e Doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno zákazníka, kontakt na zákazníka, zálohu) Písemně, praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vhodnosti řešení oděvů (střihu a materiálu) pro zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doporučit zákazníkovi vhodný model oděvu pro jeho postavu s využitím platných pravidel (účel použití oděvu, volba materiálu, členící linie vzhledem k typu postavy, vhodné prvky pro oděv) Slovní vysvětlení, praktické předvedení
b Zhotovit technický nákres (siluetu a členění oděvu, pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní zpracování) na zakázkový list Graficky, praktické předvedení, slovní vysvětlení
c Vyhotovit technický popis výrobku na zakázkový list Písemně, praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování tělesných rozměrů a zaznamenávání údajů pro zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit jednotlivé tělesné rozměry na postavě zákazníka, při měření dodržet přesné pořadí tělesných rozměrů (viz doporučená odborná literatura) typických pro konkrétní oděv a zásady měření Praktické předvedení, slovní vysvětlení (obhajoba zvoleného postupu)
b Použít krejčovské měřidlo k proměření postavy Praktické předvedení
c Zapsat základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry zákazníka Písemně, slovní vysvětlení
d Používat obvyklé pořadí (viz doporučená odborná literatura), názvy a zkratky základních tělesných rozměrů Slovní vysvětlení, praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení spotřeby materiálu pro ušití oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat a určit spotřebu materiálu na zadaný druh a typ oděvu Výpočet, slovní vysvětlení
b Změřit krejčovským měřidlem materiál, který si přinesl zákazník, zkontrolovat kvalitu a zjistit složení materiálu (viz doporučená odborná literatura), zapsat délku a šíři materiálu do zakázkového listu a zaevidovat donesenou oděvní přípravu Praktické předvedení, slovní vysvětlení
c Poradit zákazníkovi při volbě materiálu z nabídky firmy, stanovit vhodnou (viz doporučená odborná literatura) drobnou přípravu Slovní vysvětlení, výběr z katalogu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu práce a materiálů pro zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný (viz doporučená odborná literatura) technologický postup pro zhotovení daného druhu a typu oděvu Slovní vyjádření, obhajoba zvoleného postupu
b Zohlednit vlastnosti materiálu a určit stroje a zařízení, které jsou k dispozici (viz seznam strojového vybavení) pro zhotovení výrobku Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konstruování střihů dílů a součástí oděvů z naměřených hodnot postavy zákazníka, modelová úprava základního střihu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit kreslicí a střihací pomůcky, zkontrolovat, zda jsou pomůcky funkční Slovní vyjádření, praktické předvedení
b Provést konstrukční výpočty s využitím zjištěných tělesných rozměrů Výpočty, písemně
c Zakreslit jednotlivé části oděvu do konstrukční sítě základního střihu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu (viz doporučená odborná literatura) Praktické předvedení s obhajobou zvoleného postupu
e Upravit střih modelářsky a vykreslit obrysy jednotlivých dílů Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměry
f Porovnat střih s technickým nákresem a popisem ze zakázkového listu Praktické předvedení, slovní vyjádření
g Vystřihnout střihy jednotlivých dílů a součástí oděvů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení polohového plánu, ruční stříhání dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště pro potřeby manipulace s materiálem Praktické předvedení, slovní vysvětlení
b Přeměřit textilii, vytvořit šablony dílů a součástí a pracovat s nimi Praktické předvedení, slovní vysvětlení
c Vyžehlit materiál, zjistit jeho srážlivost a zpracovatelské vlastnosti Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Složit textilii požadovaným způsobem (viz doporučená odborná literatura), vyrovnat okraje textilie, určit směr vlasu materiálu, respektovat návaznost vzoru, zajistit textilii proti posunutí Praktické předvedení, slovní vysvětlení
e Položit jednotlivé díly střihu na textilii úsporně a v souladu s pracovním postupem nebo ustálenými zásadami (viz doporučená odborná literatura) Praktické předvedení s obhajobu zvoleného postupu
f Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky, nástřihy, záševky apod. Praktické předvedení
g Vystřihnout díly podle zakreslení včetně nástřihů, s přidáním na švové a koncové záložky Praktické předvedení
h Připravit oděvní přípravu k danému výrobku, ustřihnout podle střihových šablon výztužný materiál a podšívku Praktické předvedení
i Připravit nastříhaný oděv pro šití v souladu s pracovním postupem nebo obvyklým způsobem (viz doporučená odborná literatura), např. podlepit, nadšít apod. Praktické předvedení s obhajobou zvoleného postupu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování dílů oděvů výztužnými materiály (žehlením a podlepováním) a tvarování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat nastříhané díly Praktické předvedení
b Nastavit teplotu, tlak, dobu trvání a program procesu tak, aby byl v souladu s vlastnostmi spojovaných materiálů a zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení, slovní vyjádření s obhajobou zvoleného postupu
c Podlepit jednotlivé části výrobku podle potřeby vzhledem k danému materiálu Praktické předvedení
d Zažehlit určené díly oděvu podle všeobecně používaných pravidel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování šicích strojů dle charakteru materiálu a prováděné operace, výměna nití, jehel a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda používaný (vybraný) stroj nebo zařízení odpovídá předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s důrazem na dodržení BOZP
b Zkontrolovat stroj nebo zařízení, zda je čistý a funkční a zda parametry seřízení odpovídají zpracovávanému materiálu a zhotovovanému oděvu Praktické předvedení s důrazem na BOZP, slovní vysvětlení
c Seřídit stroj podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného oděvu Praktické předvedení s důrazem na dodržení BOZP
d Provádět údržbu stroje a zařízení v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s důrazem na dodržení BOZP, slovní obhajoba zvoleného postupu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sešívání dílů a součástí oděvů na šicích strojích, montáž výrobku, ruční šití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda používaný (vybraný) stroj nebo zařízení odpovídá předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s důrazem na dodržení BOZP
b Spojit díly oděvu v souladu se zvolenou technologií, např. stehováním, šitím (připravit oděv k 1. zkoušce) Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
c Rozžehlit lehce všechny švové záložky a podle označení zastehovat koncové záložky Praktické předvedení
d Doplnit oděvní přípravu Praktické předvedení
e Připravit drobnější součásti, jejichž tvar lze po zkoušce změnit Praktické předvedení
f Zkontrolovat a přeměřit oděv podle naměřených hodnot a ověřit, zda je oděv proporční Praktické předvedení, slovní vysvětlení
g Posoudit, zda členící švy a ozdobné detaily oděvu odpovídají estetickým požadavkům podle typu postavy zákazníka (viz doporučená odborná literatura) Slovní vysvětlení s praktickým předvedením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zkoušení rozpracovaných oděvů na postavě zákazníka a rozhodování o potřebných úpravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat obecně používané zásady pro zkoušení oděvů, posoudit, zda členící švy a ozdobné detaily oděvu odpovídají estetickým a funkčním požadavkům podle typu postavy zákazníka Praktické předvedení, slovní vysvětlení
b Postupovat v souladu se zvolenou technologií Slovní obhajoba zvoleného postupu
c Sledovat celkové padnutí oděvu, umístění členících švů, záševků, osy jednotlivých dílů, přiměřenou volnost, šíři, délkové míry apod. Praktické předvedení, slovní vysvětlení
d Označit potřebné úpravy a změny, např. křídou, špendlíky Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
e Zkontrolovat délku výrobku Praktické předvedení
f Snažit se vyhovět přáním a připomínkám zákazníka (viz doporučená odborná literatura) Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončování oděvů po zkoušce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opravy po 1. zkoušce (plášť, bunda)) v souladu se zvolenou technologií Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
b Dokončit jednotlivé operace podle zvolené technologie. Připravit oděv (plášť, bundu) ke 2. zkoušce Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
c Provést 2. zkoušku, tj. posoudit celkové padnutí oděvu, celkový tvar oděvu, přiléhavost ve všech obvodových partiích, správný směr členících švů a záševků, vzhled každé jednotlivé součásti Praktické předvedení, slovní vysvětlení
d Upravit oděv po 2. zkoušce, dokončit jednotlivé operace v souladu se zvoleným technologickým postupem, dokončit jednotlivé detaily Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
e Dokončit výrobek s využitím speciálních strojů (viz seznam strojového vybavení) nebo ručním šitím, např. zapošívání záložek, ruční šití dírek, přišívání knoflíků Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
f Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení (viz doporučená odborná literatura) Praktické předvedení se slovním vyjádřením
g Provést kontrolu jednotlivých operací a celkovou kontrolu hotového výrobku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
h Posoudit, zda výrobek odpovídá požadavkům na kvalitu šití, žehlení a dalším obvyklým (zadaným) parametrům daného výrobku Slovní vysvětlení s praktickým předvedením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výsledné kalkulace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů Výpočet
Je třeba splnit kritérium.
3

Předání zakázky zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu hotového výrobku na postavě zákazníka Praktické předvedení se slovním vyjádřením
b Posoudit, zda hotový výrobek odpovídá estetickým požadavkům a přání zákazníka (viz doporučená odborná literatura) Slovní vyjádření
c Předat hotový výrobek zákazníkovi Praktické předvedení se slovním vyjádřením
d Vyplnit pokladní doklad Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Uchazeči bude zadáno zhotovení střihu, nastříhání a ušití pánského pláště nebo bundy jako služba pro individuálního zákazníka. Konkrétní zadání výrobku určí zkoušející.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného výrobku, zejména vzhled a funkčnost.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

U všech kritérií, kde je způsobem ověření slovní vysvětlení, je tím míněno stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou textilního a oděvního průmyslu a zástupci následujících organizací:

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Střední škola oděvní Prostějov, s.r.o.

Oděvní podnik, a.s., Prostějov

Módní atelier Kamila Šejnohová, Liberec

SŠ gastronomie a služeb, Liberec

Cech čalouníků a dekoratérů, Brno

Národní ústav odborného vzdělávání