Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Výrobce sukní, halenek a šatů
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přijímání zakázek na výrobu sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Oslovit zákaznici, zjistit její požadavky, doporučit vhodný model oděvu pro danou postavu a účel použití oděvu (tvar, členění, délka, funkční a zdobné prvky, volba materiálu) Praktické předvedení
b Vyhotovit technický popis a technický nákres (siluetu a členění oděvu – pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů na zakázkový list Praktické předvedení s ústním ověřením
c Změřit základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry na postavě zákaznice, potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů (použít krejčovské měřidlo, při měření dodržet obvyklé pořadí měření a zásady měření tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Zapsat jednotlivé tělesné rozměry zákaznice (používat obvyklé názvy a zkratky základních tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
e Změřit krejčovským měřidlem materiál, který si přinesla zákaznice, zkontrolovat kvalitu, zjistit složení materiálu, zapsat délku a šíři materiálu do zakázkového listu a zaevidovat donesenou oděvní přípravu. Poradit zákaznici při volbě materiálu z nabídky firmy (výběr z fiktivního katalogu), stanovit vhodnou drobnou přípravu Praktické předvedení s ústním ověřením
f Stanovit předběžnou cenu zakázky (podle fiktivního ceníku firmy), dojednat se zákaznicí termín dokončení zakázky, doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno, kontakt na zákaznici, předběžnou cenu, zálohu, termín dokončení zakázky) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konstruování střihů dílů a součástí sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pomůcky pro konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení
b Provést konstrukční výpočty potřebné pro konstrukci konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů (využít zjištěné tělesné rozměry) Praktické předvedení
c Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování základních střihů sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést modelovou úpravu základního střihu konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů dle zvolené fazony Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy apod.), porovnat střih s technickým nákresem a popisem ze zakázkového listu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyžehlit materiál, zjistit jeho srážlivost a zpracovatelské vlastnosti, přeměřit délku a šířku Praktické předvedení s ústním ověřením
b Rozložit nebo složit textilii v závislosti na fazoně a použitém materiálu, vyrovnat okraje textilie, zajistit textilii proti posunutí Praktické předvedení s ústním ověřením
c Sestavit šablony do střihové polohy (respektovat požadavky na pokládání střihových šablon – podle referenční linie, dle charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úspornost materiálu) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (nástřihy, záševky apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
e Stanovit spotřebu materiálu na zadaný výrobek Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon, včetně nástřihů) Praktické předvedení
b Zkontrolovat nastříhané díly, označit jednotlivé nastříhané díly a připravit pro předání na šití Praktické předvedení
c Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu ke zhotovování sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a realizovat vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů Praktické předvedení s ústním ověřením
b Určit stroje a zařízení pro zhotovení vybraného oděvu – zohlednit vlastnosti materiálu a seznam strojového vybavení, které je k dispozici Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sešívání jednotlivých dílů a součástí sukní, halenek a šatů a montáž výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit konkrétní oděv – halenku a sukni nebo šaty ke zkoušce – v souladu se zvolenou technologií spojit jednotlivé díly stehováním a šitím, koncové záložky zastehovat podle označení, vypracovat detaily a součásti, jejichž tvar lze po zkoušce změnit, doplnit oděvní přípravu Praktické předvedení
b Provést úpravy po zkoušce – v souladu se zvolenou technologií dokončit jednotlivé operace, rozhodnout o nutnosti druhé zkoušky, event. připravit výrobek ke 2. zkoušce Praktické předvedení
c Dokončit detaily a celý výrobek, event. provést úpravy po 2. zkoušce Praktické předvedení s ústním ověřením
d Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obnitkovat okraje jednotlivých dílů a součástí konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů Praktické předvedení
b Vyšít dírky na konfekčním a prádlovém dírkovacím stroji Praktické předvedení
c Zapošít záložky na zapošívacím stroji Praktické předvedení
d Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podlepit jednotlivé části konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů podle potřeby vzhledem k dané fazoně a materiálu (nastavit teplotu, tlak, dobu trvání event. program podlepování podle vlastností spojovaných materiálů) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést mezioperační žehlení, zažehlování a rozžehlování dle zvolené fazony a technologie pro konkrétní oděv – halenku a sukni nebo šaty Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
d Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zkoušení rozpracovaných sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zkoušku rozpracovaného oděvu – halenky a sukně nebo šatů, označit potřebné úpravy a změny (např. křídou, špendlíky) – postupovat v souladu se zvolenou technologií, dodržovat obecně používané zásady pro zkoušení oděvů (sledovat celkový tvar a padnutí oděvu, umístění členicích švů, směr a umístění záševků, osy jednotlivých dílů, přiléhavost a přiměřenou volnost v obvodových partiích, šíři, délkové míry, vzhled každé jednotlivé součásti apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Snažit se vyhovět přáním a připomínkám zákaznice, posoudit, zda členicí švy a ozdobné detaily oděvu odpovídají estetickým a funkčním požadavkům podle typu postavy zákaznice Praktické předvedení s ústním ověřením
c Rozhodnout o nutnosti 2. zkoušky, případně provést 2. zkoušku rozpracovaného oděvu – halenky a sukně nebo šatů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality při zhotovování sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat konkrétní oděv – halenku a sukni nebo šaty před zkouškou (zkontrolovat, zda členící švy a jednotlivé detaily oděvu odpovídají technickému nákresu a technickému popisu, přeměřit oděv a srovnat s naměřenými hodnotami) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést kontrolu jednotlivých operací (posoudit, zda oděv odpovídá požadavkům na kvalitu šití a žehlení) Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést celkovou kontrolu hotového výrobku – posoudit, zda oděv odpovídá technickému nákresu a technickému popisu, požadavkům na kvalitu šití a žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování šicích strojů při zhotovování sukní, halenek a šatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – halenky a sukně nebo šatů) odpovídají zpracovávanému materiálu a zhotovovanému oděvu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného oděvu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
e Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předávání zakázek ve výrobě oděvů zákazníkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat výslednou kalkulaci – vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů (informace čerpat z fiktivního ceníku firmy) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat hotový výrobek na postavě zákaznice, posoudit, zda odpovídá estetickým požadavkům a přání zákaznice a požadavkům na kvalitu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Předat hotový výrobek zákaznici, informovat o způsobu ošetřování výrobku, vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v jeden proces (v technologické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno zhotovení střihu konkrétních oděvů (buď sukně a halenky nebo šatů) pro konkrétní zákaznici (tzn. na konkrétní postavu), nastříhání dílů (z vrchového materiálu) a zhotovení tohoto oděvu.

Z důvodů jednotného přístupu k přezkoušení uchazeče bude sukně vypracována do pasového límce z vrchového materiálu, bude mít rozparek zapínaný na zdrhovadlo, zadní díl bude vypracován se středovým švem a nákrytovým rozparkem. Halenka bude polopřiléhavá, s límcem nebo stojáčkem, přední díl zapínaný středem na knoflíky, rukávy budou hlavicové jednodílné. Šaty budou v pase přestřižené, živůtek s límcem nebo stojáčkem, přední díl zapínaný středem na knoflíky, rukávy budou hlavicové jednodílné, zadní díl sukňové části bude vypracován se středovým švem a nákrytovým rozparkem, v levém bočním švu bude rozparek zapínaný na zdrhovadlo. Další detaily jsou volitelné.

Uchazeč si zvolí buď halenku a sukni nebo šaty, dále zvolí konkrétní podobu (fazonu), přičemž musí respektovat výše uvedené požadavky a možnosti strojového vybavení AOs. Informaci o zvoleném oděvu a fazoně sdělí uchazeč autorizované osobě před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou (autorizovaná osoba umožní uchazeči při zkoušce používat odbornou literaturu pro konstrukci střihů).

 

Uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby, vystřižené střihové a dílenské šablony, oděvní materiál v potřebném množství (vrchovou textilii v metráži, podšívku, kapsový a výztužný materiál ve formě nastříhaných dílů a součástí, drobnou přípravu). V případě, že bude kompetence Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů uznána z jiné PK, není nutno přinést vystřižené střihové šablony. V případě, že bude uznána z jiné PK kompetence Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů, je nutné si ke zkoušce přinést nastříhané díly i z vrchového materiálu. Uchazeč zajistí ke zkoušce přítomnost osoby, na kterou bude zhotovován výrobek.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek pracovní činnosti, tak na proces. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu zhotoveného výrobku (vzhled, funkčnost, přesnost tvaru a rozměrů) a dále je třeba přihlížet především k technologickým možnostem a také bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování odborné kompetence Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě sukní, halenek a šatů volí uchazeč v kritériu a) díly v závislosti na zvolené fazoně a materiálu, pro kritérium b) zvolí uchazeč typ dírky v závislosti na typu oděvu a zvolené fazoně. Všechna kritéria této odborné kompetence může uchazeč splnit na vzorku jiného materiálu, tzn., že tato odborná kompetence nemusí být ověřována na zhotovovaném výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice