Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Slévač
Platnost standardu: od 29.6.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce ve slévárenském provoze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnost práce při formování Ústní ověření
b Popsat nutné osobní ochranné pomůcky slévače (OOPP) při formování a jejich použití Ústní ověření
c Demonstrovat použití OOPP Praktické předvedení
d Popsat bezpečnost práce při vázání břemen a při práci pod jeřábem Ústní ověření a praktické předvedení
e Popsat bezpečnost práce při práci s průběžným mísičem Ústní ověření
f Popsat bezpečnost práce při práci na vstřelovacím stroji Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c), d) a pak buď e) nebo f).
3

Čtení slévárenských výkresů a postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit dělicí rovinu, polohu odlitků a jader ve formě, určit vršek formy Praktické předvedení na postupovém výkresu
b Odvodit z postupového výkresu a dokumentace vtokový systém a počty a umístění průduchů Praktické předvedení na postupovém výkresu
c Stanovit počty kusů odlitků v rámu a určit formovací materiál Praktické předvedení na postupovém výkresu s komentářem
d Popsat teoreticky základy slévárenství, tuhnutí kovů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování odlitků ve slévárenství a používání technologických postupů a dovedností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně zhotovit formu Praktické předvedení
b Vyrobit formu na jednotkovém formovacím stroji Praktické předvedení
c Ručně zhotovit jádro Praktické předvedení
d Vyrobit jádro na jádrařském stroji Praktické předvedení
e Navrhnout jednoduchý technologický postup Praktické předvedení
f Lepit a skládat jádra Praktické předvedení
g Bezpečně manipulovat s pánví s tekutým kovem Praktické předvedení
h Bezpečně manipulovat s formou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odlévání do forem ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby odlévání Ústní ověření
b Popsat odlévání automatickou odlévací linkou Ústní ověření
c Odlít tekutý kov z pánve do formy Praktické předvedení
Je třeba vždy splnit všechna kritéria.
3

Rozeznání vad odlitků souvisejících s výrobou forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vady odlitků Písemné nebo ústní ověření podle vzorků
b Určit příčinu vzniku vady a doporučit nápravu Ústní ověření nad vzorkem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava formovacích a jádrových směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat ostřiva, regenerát, pojivo, přísady, jádrovou směs Praktické předvedení nad vzorky
b Připravit formovací směs Praktické předvedení
c Připravit jádrovou směs Praktické předvedení
d Vyjmenovat a připravit nátěry forem a jader provést nátěry Ústní ověření a praktické předvedení
e Obsluhovat zařízení přípravy formovacích směsí Praktické předvedení
f Obsluhovat zařízení přípravy jádrových směsí Praktické předvedení
g Obsluhovat regenerační zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Obsluha slévárenských výrobních technologických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat formovací stroje a provádět jejich základní údržbu Praktické předvedení s ústním ověřením
b Obsluhovat jádrařské stroje a provádět jejich základní údržbu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Obsluhovat průběžné mísiče, provozně je seřídit a provést údržbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Používání regeneračního systému formovacích směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby regenerace, určit jejich použití Ústní ověření
b Popsat doplňování nového formovacího materiálu Ústní ověření
c Vysvětlit práci na vytřásacím roštu Ústní ověření
d Vysvětlit činnost separátoru kovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100251&kod_sm1=36).

U kompetencí, které podle tohoto hodnotícího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

METOS, v. o. s.

Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium