Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Slévač
Platnost standardu: od 30.6.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 05.02.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce na tavírně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnost práce při tavení kovů Ústní ověření
b Popsat nutné osobní ochranné pomůcky taviče (OOPP) Ústní ověření
c Demonstrovat použití OOPP Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat bezpečnost při vázání břemen a při práci pod jeřábem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Metalurgické procesy tavení kovů v tavících agregátech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést proces tavení kovů v tavicím agregátu (tavicí peci) Praktické předvedení s komentářem v provozním prostředí
b Rozdělit tavící agregáty a popsat jejich hlavní části Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba vsázkových materiálů pro tavení a žáruvzdorné materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat žáruvzdorné materiály Ústní ověření na pracovišti
b Popsat druhy kovonosných vsázkových materiálů Ústní ověření na pracovišti
c Popsat druhy struskotvorných vsázkových materiálů Ústní ověření na pracovišti
d Určit a ukázat vsázkové komponenty pro výrobu neželezných kovů (na bázi Al a Cu, Zn) Ústní ověření na pracovišti
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Metalurgické procesy při úpravě tekutých kovů v agregátech sekundární metalurgie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést metalurgii v licí pánvi Praktické předvedení s komentářem v provozním nebo simulovaném prostředí
b Popsat a předvést metalurgii v předpecích Praktické předvedení s komentářem v provozním nebo simulovaném prostředí
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha tavících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět obsluhu tavicí pece Ústní ověření a praktické předvedení u kuplovny
b Provádět obsluhu koksových kelímkových pecí (KKP) Ústní ověření a praktické předvedení u KKP
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozlišení litých kovových materiálů a jejich hlavních vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy litin Ústní a písemné ověření
b Popsat druhy oceli Ústní a písemné ověření
c Popsat druhy neželezných kovů Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odlévání do forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby odlévání Ústní ověření
b Popsat odlévání do pískových a skořepinových forem Ústní ověření
c Odlít kov do formy Popsat teoreticky + Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100345&kod_sm1=36).

U kompetencí, které podle tohoto hodnotícího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

METOS, v. o. s.

Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium