Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník
Platnost standardu: od 7.3.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické postupy výroby kovů a jejich slitin Ústní ověření v technické dokumentaci
d Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů Písemné ověření s ústní obhajobou
e Zaznamenávat množství a chemické složení taveniny Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) pro provádění tavby v pecích pro neželezné kovy Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dodržovat bezpečnost práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat stroje používané v tavírnách neželezných kovů (například elektrické, plynové nebo koksové pece) Praktické předvedení s ústní obhajobou v provozním nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých tavicích agregátů a zařízení pro tavení neželezných kovů a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření u konkrétního stroje
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiálové zkoušky prováděné u tavících pecí Ústní ověření
b Provést odběr zkoušky (vzorku) a její odeslání Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vysvětlit tepelné zpracování hutních polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a separace strusky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat kvalitu strusky Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Promíchat tekutou strusku po přidání přísad Praktické předvedení
c Odstranit strusku s povrchu taveniny v tavicích pecích pomocí pomůcek Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a řízení procesu lití neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat tavící a odlévací zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provádět korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Připravit taveninu před litím Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Obsluhovat ustalovací pece pro zajištění stability kovu Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Obsluhovat zařízení pro odlévání do kokil Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100189&kod_sm1=36).

 

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru, nikoliv v reálném prostředí.

 

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Arcelor Mittal, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.