Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Dlaždič a asfaltér
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci dlaždičských prací, čtení prováděcích výkresů dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a dokumentaci dlaždičských prací Praktické předvedení s výkladem
b Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v konstrukčním řešení dlážděných chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit konstrukční řešení dlážděných chodníků a vozovek na prováděcím výkresu Slovně nad výkresovou dokumentací s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
2

Návrh pracovního postupu provádění a oprav chodníkových a vozovkových dlažeb z kamenných, betonových a jiných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Písemně nebo slovně
Je třeba splnit kritérium.
2

Návrh pracovního postupu provádění a oprav dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Písemně nebo slovně
Je třeba splnit kritérium.
2

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s výkladem
b Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zhotovování a úprava podkladu pod dlažby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
b Vyměřit výšky a sklony podkladu Praktické předvedení s vysvětlením
c Zhotovit jednotlivé vrstvy podkladu – rozprostřít, urovnat a případně zhutnit vrstvy Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční sekání, řezání a úprava přírodních kamenů, cihelných a betonových desek, kostek a jiných materiálů pro provádění dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opracovat dlažební prvky sekáním, řezáním, štípáním a broušením ručním a mechanizovaným nářadím Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit kritérium.
2

Spárování dlažeb maltou a jinými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit spárovací materiály k použití Praktické předvedení s výkladem
b Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy kamenných a betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s výkladem
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s výkladem
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s výkladem
d Připravit podklad pod dlažbu Praktické předvedení s výkladem
e Klást dlažební prvky Praktické předvedení s výkladem
f Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s výkladem
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria. Kritérium f) pokud je součástí zadání.
2

Provádění a opravy dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s vysvětlením
d Zhotovit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
e Klást dlažební prvky Praktické předvedení s vysvětlením
f Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s vysvětlením
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria. Kritéria c) a f) pokud jsou součástí zadání.
2

Provádění a opravy dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s vysvětlením
d Zhotovit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
e Klást dlažební prvky Praktické předvedení s vysvětlením
f Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s vysvětlením
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria. Kritéria c) a f) pokud jsou součástí zadání.
2

Provádění a opravy dlažeb svahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s vysvětlením
d Zhotovit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
e Klást dlažební prvky Praktické předvedení s vysvětlením
f Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s vysvětlením
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s vysvětlením
h Provést dlažbu ze zatravňovacích tvárnic dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria. Kritéria c), f) a h) pokud jsou součástí zadání.
2

Provádění a opravy dlažeb parkovišť a odstavných ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení s vysvětlením
d Připravit podklad pod dlažbu Praktické předvedení s vysvětlením
e Klást dlažební prvky Praktické předvedení s vysvětlením
f Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení s vysvětlením
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria. Kritéria c) a f) pokud jsou součástí zadání.
2

Bourání dlažeb a obrubníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Bourat dlažby ručně a pomocí mechanizovaného nářadí Praktické předvedení s vysvětlením
b Třídit vybouraný materiál Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské práce Slovně s vysvětlením
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

ČSN 72 2510 Dlažební kostky

ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Firma DAP, Sarajevská 17, Praha 2