Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technický kontrolor
Platnost standardu: od 29.6.2015 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.04.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kontrola kompletnosti a funkčnosti strojírenských výrobků dle dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v jednoduchých strojírenských výkresech a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit kompletnost a funkčnost strojírenského výrobku podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést kontrolu délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyhotovování záznamů a vystavování osvědčení o výsledcích kontrol strojírenských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit jednoduchý záznam o výsledcích provedené kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
b Vystavit osvědčení o výsledcích provedené kontroly daného strojírenského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit materiálové vady a jejich možný dopad na kvalitu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit předložený výrobek dle Katalogu vad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

 

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběrech norem, pracovat se servisními příručkami apod.

Volit odpovídající postup práce, volit nástroje, nářadí, pomůcky potřebné při kontrole strojírenských výrobků (viz také dále část Požadavky na materiálně-technické zázemí autorizované osoby)

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o.

Česká společnost pro jakost

Gradua-CEGOS, s. r. o.

SITA, a. s.

HR expert (OSVČ)