Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Lahůdkář
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu rybích lahůdek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít suroviny, polotovary a přísady Ústní ověření
b Zkontrolovat množství a kvalitu surovin, polotovarů a přísad Praktické předvedení a ústní ověření
c Uskladnit suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava ryb před dalším zpracováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozmrazit ryby před dalším zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykuchat, nafiletovat, vykostit a upravit ryby před dalším technologickým zpracováním Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Marinování a solení ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit marinační a solné roztoky Praktické předvedení a ústní ověření
b Marinovat a nasolit ryby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tepelné opracování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu rybích lahůdek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit suroviny a polotovary k tepelnému opracování, tj. uzení, vaření, pečení, smažení Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit režim tepelného opracování surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat průběh tepelného procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zchlazovat výrobky a polotovary Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria v souladu s technologickým postupem.
3

Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu rybích lahůdek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit a upravit suroviny před zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
b Tepelně opracovat (vařit, zchladit, příp. rozmrazit) suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručně nebo mechanicky upravit dělením suroviny Praktické předvedení
d Předvést marinování zeleniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba aspiků, majonéz a remulád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit aspiky, majonézy, remulády a další studené omáčky Praktické předvedení
b Uchovávat aspiky, majonézy, remulády a další studené omáčky podle zásad výroby bezpečných potravin před dalším zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria v souladu s technologickým postupem.
3

Výroba lahůdkářských výrobků ze solených a marinovaných ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit solené a marinované ryby, připravit a naplnit závitky z filetů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vložit filety či závitky ryb do obalů a naplnit nálevem, omáčkou nebo aspikem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit lahůdkářský salát ze solených a marinovaných ryb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria v souladu s technologickým postupem.
3

Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné technologické vybavení při výrobě rybích lahůdek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení ve výrobě rybích lahůdek Praktické předvedení
c Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu surovin a polotovarů – připravit vzorky pro senzorickou analýzu a vyhodnotit rozbor Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat jakost potravinářských výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, velikosti a vzhledu výrobku, připravit vzorky, provést smyslové posouzení a jednoduchou zkoušku (např. měření pH, teploty) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout nápravu a vyvodit opatření ze zjištěných výsledků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uchovávání, balení a expedice lahůdek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uchovávat lahůdkářské rybí výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit a označit lahůdkářské rybí výrobky požadovanými údaji Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyexpedovat lahůdkářské rybí výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prodej lahůdek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést prodej lahůdkářských rybích výrobků Praktické předvedení
b Identifikovat základní vady lahůdkářských rybích výrobků Ústní ověření
c Uchovávat lahůdkářské rybí výrobky v prodejně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v lahůdkářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sledovat kritické body v průběhu výroby lahůdkářských rybích výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vedení předepsané operativně-technické evidence při výrobě a prodeji rybích lahůdek Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100761&kod_sm1=28).

 

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování je spojeno v navazující činnosti vedoucí k výrobě lahůdkářských rybích výrobků s využitím technologických postupů a hygienických zásad zacházení s potravinářskými surovinami, polotovary a potravinářskými výrobky.

Uchazeči bude zadán úkol související s výrobou 3 konkrétních lahůdkářských rybích výrobků.

Při plnění úkolů založených zejména na formě praktického předvedení zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a organizaci práce.

Při hodnocení se posoudí správnost provedení výrobních operací.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem oboru vzdělání v potravinářství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru) + alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby lahůdek nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu lahůdek, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti potravinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby lahůdek nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu lahůdek, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti potravinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby lahůdek nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu lahůdek, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na potravinářskou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby lahůdek nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu lahůdek, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

e)Profesní kvalifikace 29-028-H Výroba rybích lahůdek + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 7 let odborné praxe v oblasti výroby lahůdek, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici potravinářský provoz, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

Prostory a přísun potřebné energie a médií odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Suroviny, polotovary a přísady pro výrobu rybích lahůdek, zejména zmrazené sledě, rozmrazené filety ze sleďů, marinované filety ze sleďů, marinovací a solné nálevy, zelenina a marinované zeleninové polotovary

Technologické vybavení výrobny lahůdek z mořských ryb, zejména:

rozmrazovna ryb

zařízení pro kuchání a filetování ryb

přípravna marinačních a solných zracích a konzumních nálevů

zrací vany nebo nádoby

zařízení pro přípravu teplých marinád

průmyslový výrobník majonézy o výkonu nejméně 50 kg/h

zařízení pro plnění, dávkování a balení výrobků

Obalový materiál (např. kelímky, vaničky, víka, fólie, etikety)

Hygienické zázemí výrobny potravin (oddělené šatny, umývárny, hygienická smyčka, vybavená umyvadla rukou)

Osobní ochranné pomůcky (pláště, pokrývky hlavy, obuv, rukavice)

Odpovídající technické vybavení a čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace provozu

Příslušná část provozní a výrobní dokumentace vč. dokumentace systému HACCP

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace výrobců lahůdek

Lahůdky Jitřenka, s. r. o.

Lahůdky Cajthaml, s. r. o.