Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Obsluha potravinářských strojů a zařízení
Platnost standardu: od 28.8.2008 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Skladování, uchovávání, balení a expedice potravinářských polotovarů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uchovávat potravinářské výrobky podle zásad výroby bezpečných potravin Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
b Posoudit jakost výrobků určených k balení Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
c Balit a označovat potravinářské nebo krmivářské výrobky podle technologického postupu Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
d Ukládat potravinářské výrobky nebo krmiva do přepravních obalů Praktické předvedení
e Vyřazovat výrobky nestandardní jakosti Slovní vyjádření ústní
f Expedovat potravinářské výrobky nebo krmiva Praktické předvedení
Kritéria b) a d) je třeba splnit, pokud jsou v souladu s technologickým postupem, ostatní kritéria je třeba splnit všechna.
3

Obsluha strojů a zařízení pro balení a expedici potravinářských polotovarů, výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné technologické vybavení při balení a expedici potravinářských výrobků nebo krmiv Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
b Provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení pro balení a expedici potravin nebo krmiv Praktické předvedení
c Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základní evidence v potravinářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést předepsanou operativně-technickou evidenci potravinářských výrobků, polotovarů nebo krmiv Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sledovat stanovené kritické body v průběhu balení a expedice potravinářských výrobků a krmiv Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
b Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
c Dodržovat sanitační řád určený pro provoz balení a expedice potravinářských výrobků a krmiv Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
d Používat během práce pracovní oděv a ochranné pomůcky Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
e Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
f Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením Slovní vyjádření ústní
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické části zkoušky musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k balení a odbytu potravin nebo krmiv s využitím technologických postupů a dodržováním hygienických zásad zacházení s potravinářskými výrobky nebo krmivy.

Jedná se o mechanizované nebo automatizované potravinářské (krmivářské) výroby např.: výroba konzerv, nápojů, cukrovinek, mléka, sýrů a dalších mlékárenských výrobků, lihu, lihovin, sladu, piva, mlynářských a krmivářských výrobků.

Uchazeči bude zadán konkrétní úkol související s balením potravinářských výrobků nebo krmiv a jejich expedicí.

Při plnění úkolů založených zejména na formě praktického předvedení zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání obalů a dalších pomocných látek, dodržování ekologických principů, zásad bezpečnosti práce, časového harmonogramu a organizace práce.

Při hodnocení se posoudí správnost provedení výrobních operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou potravinářství a krmivářství a zástupci následujících institucí:

Ministerstvo zemědělství ČR

Národní ústav odborného vzdělávání.