Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy dokumentace k mobilním komunikačním zařízením (MKZ), vysvětlit obsah a účel, vysvětlit její dostupnost z různých zdrojů Ústní ověření
b Vysvětlit principy práce se servisní dokumentací výrobce MKZ, identifikovat zadané servisní téma a vysvětlit význam nalezeného obsahu v dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat práci s předloženou uživatelskou dokumentací Ústní ověření
d Vyjmenovat dokumentaci, která slouží k uplatnění práv z vad, a uvést její dostupnost Ústní ověření
e Předvést všechny možnosti získání IMEI (unikátní označení přístroje) a SN (výrobní číslo) na předloženém MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
f Nalézt umístění a vysvětlit obsah štítku na MKZ a na balení MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
g Nalézt umístění a vysvětlit význam pečetí a indikátorů MKZ na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat vytvoření zóny ochrany před elektrostatickými výboji (ESD) na pracovišti Písemné a ústní ověření
i Vyjmenovat a popsat obvyklé servisní nástroje v souladu s předloženou servisní dokumentací výrobce Písemné a ústní ověření
j Vyjmenovat a popsat obvyklé servisní a testovací přístroje v souladu s technologickými postupy servisní dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování závad a návrhování servisního řešení u mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vzhledové posouzení předloženého MKZ před přijetím do opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést funkční posouzení předloženého MKZ před přijetím do opravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu instalovaných aplikací z pohledu možnosti narušení funkčnosti předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapsat zjištěné chyby funkcionalit předloženého MKZ do protokolu opravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout řešení opravy předloženého MKZ z pohledu rentability při dodržení postupů určených výrobcem Praktické předvedení a ústní ověření
f Obnovit tovární nastavení předloženého MKZ zvoleným způsobem včetně obnovení operačního systému Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést základní nastavení operačního systému předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování nároku na servisní zásah u mobilních komunikačních zařízení v rámci reklamačního řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit dostatečnost předložených dokladů k uznání uplatnění práv z vad Ústní ověření
b Posoudit stav předloženého MKZ z pohledu uznání nároku na záruční opravu (stanovení stavů: mechanické poškození, vniknutí vlhkosti, neodborný zásah, neoriginální díl atd.) Ústní ověření
c Vybrat příslušnou dokumentaci k předloženému MKZ. Popsat způsoby ověření podstatných informací s výrobcem, distributorem a prodejcem. Popsat ověření oficiální oblasti distribuce MKZ Ústní ověření
d Sestavit vyjádření směrem k zákazníkovi, jehož předmětem je informace o nesplnění záručních podmínek, které vede k neuznání záruční opravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob zjištění možného zásahu do kmenového vybavení (root) MKZ Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit způsob náhrady nutných nákladů servisu při oprávněné reklamaci a vysvětlit, kdo a v jakém případě nese tyto náklady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odhadování celkových nákladů na servisní zásah u mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup zajištění náhradních dílů od výrobce MKZ Písemné a ústní ověření
b Popsat tvorbu nákladové ceny opravy včetně podílů jednotlivých nákladů Písemné a ústní ověření
c Popsat obecné principy posouzení rentability záruční opravy Písemné a ústní ověření
d Popsat princip určení koncové ceny opravy při znalosti ceny náhradních dílů nutných k realizaci opravy a při započítání kompletních nákladů spojených s kompletní realizací opravy. Uvést specifika autorizovaného servisního postupu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zřizování pracoviště z pohledu bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany před elektrostatickými výboji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy ochrany před elektrostatickými výboji (ESD), zdůvodnit nutnost jejich dodržení při opravě MKZ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady bezpečnosti práce na elektrických zařízeních s pohyblivým přívodem Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit zásady ochrany zdraví při práci s nebezpečnými materiály (např. baterie) a při likvidaci nebezpečného odpadu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit zásady likvidace požáru elektrických zařízení a chemických látek Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit principy první pomoci při zásahu elektrickým proudem a potřísnění chemickými látkami Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava mobilních komunikačních zařízení k instalaci odpovídajícího softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zálohu a následně obnovu dat předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit komunikační spojení a ověřit komunikaci předložené dvojice MKZ a PC Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit komunikační spojení a ověřit komunikaci předloženého MKZ a cloud úložiště vybraného poskytovatele Praktické předvedení a ústní ověření
d Obnovit tovární nastavení předloženého MKZ z operačního systému MKZ pomocí PC a internetu a pomocí recovery modu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit dostupnost a způsob updatu, upgradu operačního systému předloženého MKZ Ústní ověření
f Provést rekonstrukci systému předloženého MKZ s pomocí zdroje v úložišti podle vlastní volby (interní paměť MKZ, nebo microSD, nebo USB) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní nastavení předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
b Nainstalovat aplikaci podle vlastního výběru z veřejné knihovny aplikací na předložený MKZ. Nastavit parametry této aplikace a ověřit funkčnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Odinstalovat aplikaci zvolenou při řešení předchozího kritéria z předloženého MKZ. Zkontrolovat bezchybnou funkčnost MKZ po odinstalaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit na předloženém MKZ parametry všech jeho komunikačních technologií a výrobcem použitých přenosových protokolů pomocí uchazečem zvolených aplikací Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit otestování všech komunikačních technologií a výrobcem použitých přenosových protokolů předloženého MKZ pomocí uchazečem zvoleného, ale na zkoušce neinstalovaného testeru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění profylaktického servisu mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit důležitost profylaktického servisu MKZ Ústní ověření
b Provést profylaktický servis předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit profylaktické úkony na MKZ, jejich pořadí, postupy a zdůvodnit jejich účel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vzhledově stav předloženého MKZ a sepsat záznam o posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit funkčnost předloženého MKZ a sepsat záznam o tomto posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat diagnostiku předloženého MKZ pomocí známých diagnostických nástrojů a přístrojů Ústní ověření
d Provést diagnostiku předloženého MKZ zaměřenou na funkčnost a vlastnosti zařízení pomocí instalovaných aplikací, doinstalovat aplikace potřebné pro diagnostiku Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit způsoby ověření voděodolnosti a prachutěsnosti MKZ a zapsání výsledků do protokolu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odstraňování závad mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rozebrání předloženého MKZ do úrovně výměnných součástí v souladu s dokumentací výrobce, při dodržení principů BOZP, PO, ESD Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést složení předloženého MKZ z úrovně výměnných součástí v souladu s dokumentací výrobce, při dodržení principů BOZP, PO, ESD; ověřit funkčnost složeného MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

V dalším textu 7 mobilních komunikačních zařízení (MKZ) představuje 5 mobilních telefonů od různých výrobců a 2 tablety od různých výrobců.

 

Zkouška se skládá ze tří částí:

ústního ověření

písemného a ústního ověření

praktického předvedení a ústního ověření

Všechny části probíhají ve výše uvedeném pořadí chronologicky podle jednotlivých kompetencí.

 

Ústní ověření

Pro ústní ověření autorizovaná osoba připraví MKZ a uživatelskou dokumentaci k níže uvedeným kompetencím podle u nich uvedených instrukcí:

Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení

kritérium c) - 7 uživatelských dokumentací od 7 funkčních MKZ

Posuzování nároku na servisní zásah u mobilních komunikačních zařízení v rámci reklamačního řízení

kritérium a) - sadu 5 dokladů ke každému z 7 plně funkčních MKZ a 7 nefunkčních MKZ (sada dokladů obsahuje 3 potřebné a 2 nepotřebné doklady k uznání uplatnění práv z vad). Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro toto kritérium, včetně jeho sady dokladů. Pro splnění kritéria musejí být správně určeny jak potřebné, tak nepotřebné doklady.

kritérium b) - 7 nefunkčních MKZ. Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno nefunkční MKZ.

kritérium c) - 7 plně funkčních MKZ a 7 nefunkčních MKZ včetně dokumentace. Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro toto kritérium. K tomu dodá dokumentaci všech uvedených MKZ.

 

Příprava mobilních komunikačních zařízení k instalaci odpovídajícího softwaru

kritérium e) - 7 plně funkčních MKZ

Testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu

kritérium e) - 7 plně funkčních MKZ a 7 nefunkčních MKZ

Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů

kritérium c) - 7 plně funkčních MKZ a 7 nefunkčních MKZ

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro dané kritérium a jednu uživatelskou dokumentaci od jednoho ze 7 funkčních MKZ.

 

Písemné a ústní ověření (doba trvání 120 minut)

Pro písemné a ústní ověření autorizovaná osoba připraví v rámci níže uvedených kompetencí:

Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení

kritéria i), j) - servisní dokumentaci 7 plně funkčních MKZ

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere servisní dokumentaci jednoho z plně funkčních MKZ.

 

Praktické předvedení a ústní ověření

Pro praktické a ústní ověření autorizovaná osoba připraví 7 plně funkčních MKZ pro ověření níže uvedených kritérií hodnocení v rámci uvedených kompetencí:

Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení

kritérium f) - včetně balení

kritérium g)

Zjišťování závad a návrhování servisního řešení u mobilních komunikačních zařízení

kritéria f), g)

Příprava mobilních komunikačních zařízení k instalaci odpovídajícího software

kritéria a), b), c), d), f)

Testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu

kritéria a), b), c), d)

Provádění profylaktického servisu mobilních komunikačních zařízení

kritérium b)

Odstraňování závad mobilních komunikačních zařízení

obě kritéria

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro dané kritérium.

Výjimkou je v rámci kompetence testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu kritérium c), kde se přebírá vylosované MKZ z kritéria b).

 

Dále pro praktické předvedení a ústní ověření autorizovaná osoba připraví 7 nefunkčních MKZ pro ověření níže uvedených kritérií hodnocení v rámci uvedených kompetencí:

Zjišťování závad a navrhování servisního řešení u mobilních komunikačních zařízení

kritéria b), d), e)

Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů

kritérium a)

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro dané kritérium.

 

Dále pro praktické předvedení a ústní ověření autorizovaná osoba připraví 7 plně fukčních a 7 nefunkčních MKZ pro ověření níže uvedených kritérií hodnocení v rámci uvedených kompetencí:

Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení

kritérium e)

Zjišťování závad a navrhování servisního řešení u mobilních komunikačních zařízení

kritéria a), c)

Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů

kritéria b), d)

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro dané kritérium.

 

Pro praktické a ústní ověření kompetence orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení, kritérium b) připraví autorizovaná osoba servisní dokumentaci 7 plně funčních MKZ. U každé dokumentace zadá jako její součást servisní téma. Autorizovaná osoba náhodně vybere jednu ze 7 dokumentací uvedených u tohoto kritéria.

 

Autorizovaná osoba připraví technické vybavení uvedené explicitně v jednotlivých kritériích.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

BRITEX-CZ, s. r. o.

MOBIL POHOTOVOST GSM, s. r. o.

Microsoft, a. s.

ICT Unie