Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Pracovník údržby a technického dozoru
Platnost standardu: od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nanášení omítek a finální povrchové úpravy stavebních ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup oprav zdí a omítek Ústní ověření
b Vyjmenovat používané stroje a nástroje pro zednické práce a povrchové úpravy stavebních ploch Ústní ověření
c Vyjmenovat používaný materiál pro provádění zednických, omítacích a štukatérských prací Ústní ověření
d Provést vnitřní omítku, připravit povrch před nanášením malířských nátěrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Ústní ověření
b Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Ústní ověření
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot s ohledem na natírané prostředí a jejich přípravu pro nanášení štětcem a válečkem a stříkáním Ústní ověření
d Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Ústní ověření
e Nanášet nátěrovou hmotu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby provádění a oprav nátěrů Ústní ověření
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění nátěrů Ústní ověření
c Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Ústní ověření
d Provést nátěr podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Opravit nátěr podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Kontrolovat kvalitu provedených prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění a koordinace outsourcovaných servisních zásahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z inventární karty majetku, jestli je předmět v záruční lhůtě; rozhodnout o záruční/pozáruční opravě poruchy Praktické předvedení
b V případě záruční opravy zjistit dodavatele z inventární karty majetku; u dodavatele ověřit možnost provedení servisního zásahu Praktické předvedení
c V případě pozáruční opravy zjistit vhodného dodavatele servisního zásahu vzhledem k nákladům, předchozím zkušenostem, referencím a dostupnosti; u nejvhodnějšího dodavatele ověřit možnost servisního zásahu Praktické předvedení
d Zapsat servisní zásah do evidence servisních zásahů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence revizí, servisních zásahů a oprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat předepsané revize a servisní zásahy Ústní ověření
b Založit v tabulkovém procesoru evidenci revizí a servisních zásahů Praktické předvedení
c Provést zápis do servisní knihy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-udrzby-a-techni#zdravotni-zpusobilost).

 

V případě, že bude uchazeč vykonávat zkoušku v potravinářském provozu, musí doložit i platný zdravotní průkaz.

 

Zkouška probíhá následujícím způsobem:

 

Den 1.

 

a) Nanášení omítek a finální povrchové úpravy stavebních ploch: zkoušející ověří veškeré teoretické znalosti v rámci kompetence. Na níže specifikovaném pracovišti provede uchazeč veškeré úkony vedoucí k úspěšnému nánosu omítky (tj. příprava podkladu - odstranění přesahujícího zdiva a očištění zdiva od nečistot, namíchání omítkové směsi, nanesení omítky, příprava štukovací směsi, štukování, kontrola rovnosti). Uchazeč u zkoušky omítne a naštukuje dva kusy neomítnuté zdi o rozměrech 2 m2.

 

Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady: Zkoušející ověří veškeré teoretické znalosti v rámci kompetence. Na níže specifikovaném pracovišti provede uchazeč veškeré úkony vedoucí k novému nátěru dřevěného předmětu (např. výplně zábradlí) a úkony vedoucí k opravě nátěru kovového předmětu (např. konstrukce zábradlí) o rozměru 1 m2.

Den 2.

 

b) Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem: Zkoušející ověří veškeré teoretické znalosti v rámci kompetence. Na stejném pracovišti, jako v případě zkoušení kompetence (Nanášení omítek a finální povrchové úpravy stavebních ploch), provede uchazeč veškeré úkony vedoucí k úspěšnému nátěru omítnuté části (tj. namíchání barvy, příprava podkladu - odstranění nečistot a nanesení penetrace, nanesení nátěru). Uchazeč při zkoušce připraví a nanese nátěrovou hmotu na omítnuté a naštukované části zdi o rozměru 2 m2.

 

Vedení evidence revizí, servisních zásahů a oprav: Zkoušející ověří znalost metrik servisních zásahů: datum zadání, stav (hotovo, nezahájeno, probíhá), datum a čas zahájení prací, datum a čas ukončení prací, popis prováděné práce, použitý materiál, náklady na materiál, počet hodin strávených úkolem, vykonavatel (interní/externí), cena za úkon (v případě externího vykonavatele). Na PC vytvoří tabulku, obsahující výše zmíněné metriky. Provede zkušební zápisy pro všechny provedené praktické zkoušky (běžné nahazování, omítání a štukování stavebních ploch; provádění malířských nátěrů; provádění laků a nátěrů na kov a dřevo)

 

Zajištění a koordinace outsourcovaných servisních zásahů: Zkoušející předá uchazeči inventární kartu majetku (typického pro maloobchodní provoz, např. podlahový mycí stroj) a popis závady (lze použít i imaginární). Úkolem uchazeče je zjistit, zda je možné žádat o záruční servis, nebo je nutné využít pozáručního servisu. V případě záručního servisu zjistí časové možnosti dodavatele a zapíše do evidence servisních zásahů a oprav. V případě pozáručního servisu zjistí na internetu nejvhodnější servisní společnost (tj. s nejlepšími referencemi, nejkratší vzdáleností a nejnižšími náklady na opravu), zjistí časové možnosti dodavatele a zapíše do evidence servisních zásahů a oprav.

 

Den 1. a 2. od sebe dělí minimálně 10 dní a to z technologických důvodů (tuhnutí omítkové směsi před následným nátěrem).

 

Dále je nutno sledovat samostatnost rozhodování a schopnost zvolit nejvhonější řešení vzhledem k řešenému úkonu. Při provádění praktických zkoušek je potřeba klást důraz na bezpečné provádění všech úkonů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alepsoň jednu z následujících variant:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník (36-67-H/01) nebo malíř a lakýrník (39-41-H/01) a praxí v oboru údržby a technického dozoru minimálně pět let.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti údržby a technického dozoru.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí včetně příslušného vybavení:

Pracoviště s PC, umožňující práci v tabulkovém procesoru a internetovém prohlížeči - kompetence Zajištění a koordinace outsourcovaných servisních zásahů a Vedení evidence revizí, servisních zásahů a oprav

Pracoviště pro provádění zednických, omítkářských prací a nanášení malířských nátěrů - kompetence Nanášení omítek a finální povrchové úpravy stavebních ploch a Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem.

Dva kusy neomítnuté zdi o rozměrech 2 m2.

Pracoviště pro přípravu a provádění laků a nátěrů na kov a dřevo - kompetence Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady. Mělo by jít o předmět skládající se ze dřeva a kovu (např. železné zábradlí s dřevěnou výplní)

Požadované vybavení:

zednická lžíce, špachtle, stavební plastové vědro 16 litrů nebo větší, míchadlo stavebních směsí nebo vrtačka s nástrojem pro míchání stavebních směsí, hladítko, stěrka, stahovací lišta nebo deska, vodní váha

malířský váleček, štětce alespoň tří různých velikostí, štětka, maskovací páska, malířský kbelík, mřížka pro váleček

ocelový kartáč, pilník, smirkový papír minimálně tří různých drsností, štětce minimálně dvou velikostí

inventární karta majetku, obsahující informaci o výrobci, typu, dadavateli, datum nákupu a délku záruky

ochranné pomůcky BOZP

Požadovaný materiál:

voda, omítková směs, štukovací směs

tekutá malba - nátěrová barva, penetrace

barva na kov, barva na dřevo, ředidlo

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro uskutečnění zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.