Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: od 5.9.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a technologické podmínky pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výběr nástrojů, pomůcek a materiálu na obrábění a tvarování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit postup práce při sestavení, opravě, renovaci a údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů součástí elektrických lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí elektrických lokomotiv v průběhu provozu a po opravě částí elektrických lokomotiv měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu součástí a přípravků komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvarů pomoci nářadí, přípravků, měřidel a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování konstrukčního celku elektrické lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci konstrukčního celku Ústní ověření
b Sestavit součásti konstrukčního celku vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vzájemné polohy spojovacích součástí, měřit rovinnosti a rovnoběžnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit pomocí servisní knížky vhodný způsob funkčních zkoušek konstrukčního celku, pomůcek a určení jejích podmínek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologickém postupu opravy podvozku elektrické lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit použití manipulačního, zdvihacího a jiného pomocného zařízení a prostředků k vyvázání podvozku elektrické lokomotivy Ústní ověření
b Popsat pracovní postup při odpojení mazacího systému pro mazání okolků Ústní ověření
c Popsat pracovní postup při kontrole opotřebení či závad podvozku elektrické lokomotivy, včetně určení potřebného nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí Ústní ověření
d Zvolit způsob opravy či renovace součástí podvozku elektrické lokomotivy, včetně určení potřebného nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Mezi součásti konstrukčních celků elektrické lokomotivy patří:

sběrač elektrického proudu (např. pantograf, polopantograf)

odpojovače

uzemňovače

usměrňovače

měniče

elektromotory

přepojovače

kontroléry, odpory

brzdová zařízení elektrické lokomotivy

vlakový zabezpečovač

podvozky elektrické lokomotivy

 

Při ověřování kritérií formou praktického ověření je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

K dispozici bude výkresová dokumentace a návod k údržbě, kterou poskytne autorizovaná osoba a podle ní se zvolí postup práce, potřebné nástroje, pomůcky a náhradní díly. Pro měření rozměrů součástí se použijí komunální měřidla délky( posuvné měřítko, mikrometr, číselníkový dutinoměr, mikrometrický odpich a mezní měřidla). Pro kontrolu jakosti povrchu materiálu se použije drsnoměr a u šroubových spojů, kde je předepsaný utahovací moment, se použije momentový klíč. Všechna měřidla a zkušební zařízení musí mít platnou kalibraci. Dále na zkoušce se vyrobí ručním obráběním a zpracováním jeden kus součástky např. plech táhla žaluzie, anebo rozvinutý tvar součástky obdobné velikosti a náročnosti na ruční zpracování.

 

Specifikace podmínek ověřování některých specifických kompetencí, u kterých je primární samostatná orientace v dokumentaci týkající se komponentů el. lokomotiv.

 

Orientace v technologickém postupu opravy podvozku el. lokomotivy

Uchazeč před zahájením zkoušky obdrží následující informace:

- součástí opravy není v rámci této kompetence řešena elektrická část, proto lokomotivní podvozek má před opravou odpojeny el. přívody trakčních motorů, atd.

- součástí technologického postupu opravy podvozku bude i průvodní dokumentace k mazacímu systém (např. Delimon), z kterého musí být zřejmé jak má být provedena kontrola mazacího zařízení, tak aby uchazeč byl schopen vysvětlit, v jakých stavech se může zařízení nacházet a stanovit postup seřízení a opravy.

 

Sestavování konstrukčního celku elektrické lokomotivy

Konstrukční zařízení pro elektrickou lokomotivu může být sběrač elektrického proudu (např. polopantograf), nebo silový vypínač, stykač - cokoliv, co vlivem provozu mění vlastnosti, nebo je potřeba seřídit pro první použití na elektrické lokomotivě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CZ LOKO, a.s.

VOŠ a SŠT Česká Třebová

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

VIZA AUTO CZ, s.r.o.