Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník odpadového hospodářství
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést alespoň sedm ze zákona o odpadech definovaných nebezpečných vlastností odpadu a jejich označení podle tohoto zákona Ústní ověření
b Vysvětlit význam pěti předložených grafických symbolů pro označování nebezpečných odpadů a odpadů obalů nebezpečných látek a přípravků Ústní ověření
c Vyhledat a uvést z vyplněného modelového identifikačního listu informace o nebezpečných vlastnostech odpadu a bezpečnostní opatření při manipulaci s odpadem Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady výrobků, které pravděpodobně obsahují olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) nebo polybromované difenylethery (PBDE) Ústní ověření
e Uvést příklady výrobků, které pravděpodobně obsahují azbest nebo skelná vlákna Ústní ověření
f Vysvětlit význam číslic šestimístného katalogového čísla druhů odpadů, zařazení a označení odpadů do kategorie pro další nakládání s nimi na základě předloženého modelového příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit, co je vybraný výrobek a systém zpětného odběru/odděleného sběru Ústní ověření
h Popsat způsoby využívání a odstraňování odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Separovaný sběr a shromažďování odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na vybavení shromažďovacích míst odpadů původce Písemné ověření
b Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených pneumatik Ústní ověření
c Popsat požadavky na shromažďování a skladování odpadních olejů a vyjmenovat látky, které nesmějí být smíšeny s odpadními oleji Ústní ověření
d Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených elektrických akumulátorů, baterií, zářivek a výbojek Ústní ověření
e Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených elektrických a elektronických zařízení Ústní ověření
f Vysvětlit důvody pro stanovení požadavků na separovaný sběr odpadů, které mají být přednostně využity Ústní ověření
g Stanovit obsah těžkých kovů a zakázaných látek v plastech pomocí přenosného analytického přístroje s použitím návodu k přístroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování odpadů u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na vybavení skladů a skladovacích prostředků pro nebezpečné odpady u původce Ústní ověření
b Uvést příklady opatření, kterými se může předejít nežádoucímu znehodnocení nebo úniku skladovaných odpadů Ústní ověření
c Popsat zajištění údržby a havarijní připravenosti skladovacích míst a jejich vybavení v souladu s předpisy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Separace a třídění odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně identifikovat v předloženém vzorku druhy odpadů kovů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně identifikovat v předloženém vzorku druhy odpadů plastů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést manuální separaci odpadů podle druhů nebo separaci s použitím jednoduchých prostředků a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit odhadem v předloženém vzorku podíl nebezpečných odpadů a znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat vybavení potřebné k zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů Ústní ověření
f Uvést, které fyzikální nebo chemické vlastnosti odpadů jsou zjišťovány měřením na místě pomocí ručních přístrojů Ústní ověření
g Vysvětlit způsoby a význam identifikačního značení obalů z hlediska použitého materiálu a využití materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z nabídky odpovídající štítky k označení přepravního obalu a označit jimi přepravní obaly k přepravě nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit úplnost vyplnění modelového evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění odpadů při manipulaci s odpady u původce a v průběhu přepravy odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob získávání dat nutných k vyplnění interního provozního dokumentu, vedeného ke sběru a shromažďování odpadů produkovaných u původce na základě předloženého modelového dokumentu Ústní ověření
b Posoudit obsah a úplnost předloženého modelového dokumentu k vedení průběžné evidence při předávání odpadů oprávněné osobě a případně uvést zdroj/zdroje k doplnění chybějících dat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování požadavků bezpečnostních předpisů při manipulaci s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možná technická opatření u původce pro manipulaci, skladování a přípravu k přepravě nebezpečného odpadu Ústní ověření
b Vybrat z nabídky doporučené osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla při manipulaci, skladování a přepravě odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat protipožární opatření na místech určených ke shromažďování, skladování a přepravu odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty a formuláře apod.). Bude se hodnotit schopnost uchazeče vyhledat požadovaný dokument, orientovat se v něm a vysvětlit jeho účel.

 

Při praktickém ověřování by měla být posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové či vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, vzorky materiálů a odpadů, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti, kritérium c)

Autorizovaná osoba si ke zkoušce připraví nejméně tři modelově vyplněné bezpečnostní listy nebezpečných odpadů.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti, kritérium f)

Autorizovaná osoba si ke zkoušce připraví tři příklady odpadů, a to kovů, plastů a vyřazených zařízení, označených katalogovým číslem a kategorií odpadu, na kterých uchazeč vysvětlí význam katalogového čísla a zařazení odpadu do kategorie.

Uchazeč může použít katalog odpadů.

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium a)

Autorizovaná osoba připraví vzorek odpadů kovů, který bude obsahovat odpady nelegované oceli, legované oceli, hliníku, mědi a součástek, např. malého elektromotoru a nečistoty, např. dřevo, zeminu.

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium b)

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce vzorek odpadů plastů, znečištěný např. dřevem, textilem, sklem.

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium c)

Autorizovaná osoba připraví jednoduché nářadí a ochranné pracovní pomůcky, aby uchazeč mohl separovat jednotlivé odpady ve vzorku odpadů kovů nebo plastů (uchazeč uvede, u kterých frakcí by bylo použito např. oddělování řezáním, broušením nebo drcením).

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium d)

Autorizovaná osoba použije pro plnění kritéria vzorky určené pro kritéria a) nebo b).

 

Kompetence Manipulace s odpady u původce, kritérium a)

Autorizovaná osoba připraví modelově vyplněné štítky k označení přepravního obalu pro nebezpečné odpady.

Uchazeč vybere štítky pro tři odpady se zadanými nebezpečnými vlastnostmi.

 

Kompetence Manipulace s odpady u původce, kritérium b)

Autorizovaná osoba připraví tři modelově vyplněné neúplné evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR.

 

Kompetence Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce, kritérium a)

Autorizovaná osoba připraví modelový interní dokument, např. část dokumentu EMS nebo QMS, přijatého k odpadům.

 

Kompetence Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce, kritérium b)

Autorizovaná osoba připraví modelový interní dokument, např. část dokumentu EMS nebo QMS, přijatého k odpadům.

 

Kompetence Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu, kritérium b)

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor osobních ochranných pomůcek.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství nebo chemie nebo průmyslová ekologie a alespoň 5 let odborné praxe v odpadovém hospodářství ve výrobních zařízeních nebo 5 let pedagogické nebo lektorské činnosti, vykonávané souběžně s činností v odpadovém hospodářství ve výrobních zařízeních, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo chemii nebo průmyslovou ekologii nebo materiálové inženýrství nebo procesní inženýrství a alespoň 5 let odborné praxe v odpadovém hospodářství ve výrobních zařízeních nebo 5 let pedagogické nebo lektorské činnosti, vykonávané souběžně s činností v odpadovém hospodářství ve výrobních zařízeních, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Profesní kvalifikace 16-006-M Technik pro odpadové hospodářství a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v odpadovém hospodářství ve výrobních zařízeních nebo 5 let pedagogické nebo lektorské činnosti, vykonávané souběžně s činností v odpadovém hospodářství ve výrobních zařízeních, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

přístup k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti ochrany životního prostředí, odpadů, chemických látek, integrovaného registru znečištění, integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, bezpečnosti práce, systémů environmentálního managementu (přístup dálkový nebo materiály v tištěné podobě)

vzorek odpadů oceli a litiny, vhodný k vizuálnímu posouzení, obsahující rovněž odpady hliníku, mědi, plastů, nedemontované různě složité součástky, zaolejované třísky, okuje, dřevo, zeminu atd., umístěný v shromažďovacím prostředku (kontejneru), který odpovídá technickým požadavkům právních přepisů

vzorek odpadů několika druhů plastů, vhodný k vizuálnímu posouzení, znečištěný oddělitelnými i neoddělitelnými odpady kovů, dřeva, textilu, skla, umístěný ve shromažďovacím prostředku (kontejneru), který odpovídá technickým požadavkům právních předpisů

modelové interní provozní dokumenty, modelově vyplněné identifikační listy nebezpečných odpadů, modelové formuláře k evidenci odpadů a k hlášení o produkci odpadů, modelové dokumenty k přepravě odpadů

štítky a grafické symboly k označování nebezpečných vlastností odpadů, nebezpečných odpadů, přepravních obalů a prostředků pro nebezpečné odpady

prostory odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům a vybavenost pro ověřování kritérií formou praktického předvedení;

místo k provedení manuální separace vzorků odpadů, resp. separace pomocí jednoduchých nástrojů, vybavené proti úniku odpadů

vhodné prostory pro ověřování ústní formou

soubor osobních ochranných pracovních pomůcek

lékárnička

hasicí přístroj

soubor jednoduchého nářadí pro separaci odpadů

přístup k internetu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 45 až 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Centrum inovací a rozvoje, Praha

Asociace energetických manažerů, Praha