Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Technik arborista
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Determinace dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit stromy v bezlistém i v olistěném stavu (podle seznamu taxonů z 20 vzorků poznat minimálně 12) Praktické předvedení
b Popsat základní vlastnosti a znaky vybraných stromů a keřů (podle seznamu taxonů z 5 vzorků poznat minimálně 3) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní orientace v morfologii, anatomii, fyziologii a fytopatologii stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pojmů z anatomie a morfologie dřevin stonku, pupenu, listu, kořene Písemný test
b Popsat vnitřní stavbu dřevin a její význam pro pěstování dřevin Písemný test
c Popsat základní fyziologické procesy stromů a jejich význam pro pěstování dřevin Písemný test
d Determinovat nejvýznamnější dřevokazné houby (podle seznamu taxonů) Praktické předvedení
e Popsat základní vlastnosti dřevokazných hub a karanténních škodlivých organizmů Ústní ověření
f Popsat základní obranné mechanismy dřevin Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výsadba stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit místo pro výsadbu stromů Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést základní způsoby výsadby stromů Praktické předvedení
c Popsat cíle a základní principy statického zajištění stromů Ústní ověření
d Popsat principy ochrany stromů a ploch při stavebních činnostech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řez stromů s použitím adekvátních technických pomůcek a prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní techniky řezu stromů Ústní ověření
b Předvést nářadí pro řez stromů a popsat způsoby jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést pět technik řezu stromů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění nejčastějších technologií řezu stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a popsat zakládací řezy stromů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a popsat udržovací řezy stromů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat tvarovací řezy stromů Ústní ověření
d Provést a popsat stabilizační řezy stromů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v mapových podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a V terénu vyhledat stromy podle předložené mapy a inventarizační tabulky Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Ochrana dřevin rostoucích mimo les v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zákona č.114/1992 Sb.; v platném znění a vyhlášky č.395/1992 Sb. v platném znění Písemný test
b Prokázat znalost ochrany dřevin a povolování kácení, kácení na oznámení a náhradní výsadby dřevin Písemný test
c Vysvětlit význam dřevin jako součásti významného krajinného prvku, výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na dřevinách, charakterizovat památné stromy a jejich ochranná pásma Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=8653&kod_sm1=26).

Požadavky na uchazeče:

  • Zdravotní způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou a k práci s jednomužnou řetězovou pilou (dále JMP) bez omezení – potvrzení lékaře ne starší než 1 rok
  • Průkaz odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu NV 362/2005 Sb.
  • Potvrzení o způsobilosti k práci s JMP (osvědčení o absolvování školení včetně ověření znalostí)
  • Doklady o prováděných revizích stromolezeckého vybavení, provozní kniha JMP

 

Požadavky na uchazeče používající manipulační plošinu nad rámec výše uvedených bodů:

  • Osvědčení o způsobilosti k ovládání manipulační plošiny

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Autorizovaná osoba může použít pro písemné ověření kompetencí test.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3.Pro úspěšné splnění požadavků testu:

 

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Předmětem poznávání budou následující dřeviny a dřevokazné houby:

Listnaté:

Acer campestre; Acer negundo; Acer platanoides; Acer pseudoplatanus; Acer saccharinum; Aesculus x carnea; Aesculus hippocastanum; Ailanthus altissima; Alnus glutinosa; Alnus incana; Betula verrucosa; Betula papyrifera; Carpinus betulus; Castanea sativa; Catalpa sp.; Celtis occidentalis; Corylus colurna; Crataegus laevigata (monogyna); Elaeagnus angustifolia;

Fagus sylvatica; Fraxinus excelsior; Fraxinus pennsylvanica; Fraxinus ornus; Ginkgo biloba; Gleditsia triacanthos; Gleditsia triacanthos ´Inermis´; Gymnocladus dioicus; Hippophae rhamnoides; Juglans nigra; Juglans regia; Liriodendron tulipifera; Magnolia x soulangeana; Malus; Morus alba; Paulownia tomentosa; Platanus x acerifolia; Populus alba; Populus nigra (x canadensis); Populus nigra ´Italica; ´Populus simonii; Populus tremula; Prunus avium; Prunus cerasifera; Prunus cerasus; Prunus mahaleb; Prunus serrulata; Prunus padus; Pyrus communis; Quercus cerris; Quercus petraea; Quercus robur; Quercus rubra; Rhus glabra; Rhus typhina; Robinia pseudoacacia; Salix alba; Salix caprea; Salix x sepulcralis (Salix alba ´Tristis´); Sambucus nigra; Sophora japonica; Sorbus aria; Sorbus aucuparia; Sorbus terminalis; Tilia cordata; Tilia x euchlora; Tilia platyphylla; Tilia tomentosa; Ulmus glabra; Ulmus carpinifolia; Ulmus laevis.

 

Jehličnany:

Abies alba; Abies concolor; Abies grandis; Abies nordmanniana; Chamaecyparis lawsoniana; Chamaecyparis nootkatensis; Chamaecyparis obtusa; Cryptomeria japonica; Juniperus chinensis; Juniperus communis; Juniperus scopulorum ´Skyrocket´; Juniperus virginiana; Larix decidua; Larix kaempferi; Metasequoia glyptostroboides; Picea abies; Picea omorika; Picea pungens; Pinus cembra; Pinus nigra; Pinus ponderosa; Pinus strobus; Pinus sylvestris; Pseudotsuga menziesii; Sequoiodendron giganteum; Taxus baccata; Thuja occidentalis; Thuja orientalis; Thuja plicata; Tsuga canadensis.

 

Dřevokazné houby:

Armillaria sp. václavka; Fomes fomentarius troudnatec kopytovitý; Ganoderma sp. lesklokorka; Inonotus dryadeus rezavec kořenový; Laetiporus sulphureus sírovec žlutooranžový; Meripilus giganteus vějířovec obrovský; Phaeolus schweinitzii hnědák Schweinitzův; Phellinus igniarius ohňovec obecný; Polyporus squamosus choroš šupinatý; Ustulina deusta dřevomor kořenový.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno

ing. Pavel Wágner, Arbonet, s. r. o.

SAFE Trees, s. r. o.

Agentura ochrany přírody a krajiny

Střední zahradnická škola Ostrava