Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit cizojazyčnou elektronickou prezentaci aktivit vybrané organizace se zaměřením na mezinárodní spolupráci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat na místě oslovení potenciálních účastníků české delegace pro účast na zahraniční akci a představit způsoby propagace tohoto oslovení prostřednictvím elektronických médií Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést možné způsoby vyhledávání zahraničních partnerů Praktické předvedení a ústní ověření
d Představit spektrum komunikačních kanálů, kterými lze propagovat nabídku mezinárodních aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování komunikace se zahraničními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Konverzovat v anglickém, event. jiném cizím jazyce v délce 5 minut na téma přípravy mezinárodní akce se zahraničními partnery, včetně domluvy o společných pravidlech Praktické předvedení
b Shrnout obsah cizojazyčného textu v rozsahu asi 250 slov na téma např. informací o dané akci, destinaci, ubytovacím zařízení (uchazeč obdrží text 10 minut předem a vlastními slovy v českém jazyce interpretuje daný text) Praktické předvedení
c Napsat na místě dle vlastního výběru cizojazyčný dopis, vzkaz nebo sdělení v rozsahu cca 150 slov vztažený ke komunikaci s pořadateli mezinárodní akce v zahraničí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést modelovou schůzku skupiny před výjezdem do zahraničí s předáním informací o programu a dalších organizačních záležitostech Praktické předvedení
b Předvést příklady motivace dětí a mládeže k aktivnímu zapojení do příprav mezinárodní akce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit zabezpečení ubytovacích, stravovacích, dopravních a dalších služeb pro akci zajišťovanou v ČR na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat cenovou kalkulaci akce zajišťované v ČR a stanovit její rozpočet Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat na modelových příkladech předvyplněných účetních dokladů základní náležitosti správně vyplněného účetního dokladu a cestovního příkazu Praktické předvedení
d Na praktickém příkladu popsat programové zajištní akce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení mladých lidí k interkulturnímu učení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na příkladech plánovaných aktivit výjezdu do zahraničí i akce v ČR prvky interkulturního učení Ústní ověření
b Představit 2 aktivity pro skupinu mladých lidí, jež rozvíjejí interkulturní učení, práci se stereotypy a předsudky, mezilidskou a mezikulturní komunikaci či rozmanitost odlišných kultur Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a obhájit rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v organizaci na dobu 12 měsíců Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit možné způsoby financování programu zahraničního dobrovolníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Rámcově zhodnotit psychologickou náročnost projektu a jeho možná rizika Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat formu vytyčení cílů, rozvoje a evaluace, včetně sebeevaluace zahraničních dobrovolníků s ohledem na charakter jejich činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava projektů a grantových žádostí v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v hlavních grantových programech, jež jsou k dispozici pro financování mezinárodní spolupráce dětí a mládeže Ústní ověření
b Představit a okomentovat základní možnosti financování akce prostřednictvím fundraisingu a odpovídajícího grantového programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat správně a uceleně grantovou žádost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Bližší informace ke zkoušce

 

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky se autorizovaná osoba / zástupce autorizované osoby s uchazečem dohodne na cizím jazyku pro účely zkoušky. V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí prokázat odbornou kompetenci Zajištění základní ústní a písemné komunikace se zahraničními partnery.

 

Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 7–30 let.

 

Uchazeč připraví doma písemně popisy dvou modelových situací („Výjezd z České republiky“ a „Zajištění aktivit v České republice“) dle níže uvedených bližších parametrů. Popisy odevzdá autorizované osobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky. Následně je na zkoušce představí a obhájí.

1. popis „Výjezd z ČR“ - pro potřeby standardu rozumíme touto modelovou situací akci, jejímž hostitelem je zahraniční strana. Akce trvá min. 5 dní a do její přípravy a realizace jsou zapojeni účastníci alespoň ze dvou zemí.

Popis bude obsahovat následující položky:

Úvod

- Jméno a příjmení autora MA „Výjezd z ČR“

- Název MA „Výjezd z ČR“

- Téma mezinárodní akce

- Zahraniční organizátor

- Zapojený subjekt v ČR (uchazeč vystupuje jako zástupce tohoto subjektu)

- Cílová skupina (věková skladba apod.)

- Cíle, téma akce

- Typ akce (tábor, výměna mládeže aj.)

- Počet účastníků (min. 15 účastníků, min. ze dvou zemí)

- Časová dotace akce (min. 5 dnů)

Obsah

- Navázání komunikace s hostující organizací

- Přihláška do společného projektu

- Zjištění podmínek:

ubytování

cesta

program

potřeby s sebou

organizační podmínky – kdo z partnerů co zajišťuje

administrativní podmínky (smlouva mezi partnery, rozdělení rolí v projektu - žádost o grant, partnerství, dokumenty v případě účasti dětí pod 18 let, zdravotní potřeby účastníků, čestné prohlášení k dodržování pravidel, pojištění)

způsoby finančního zajištění

- Nábor zájemců:

text inzerátu/výzvy k účasti

text tiskové zprávy, článek o akci

obsah přihlášky

způsoby vyhodnocení přihlášek

výběr uchazečů

zajištění administrativních a organizačních podmínek

způsoby finančního zajištění (spolufinancování)

příprava skupiny, proškolení vedoucích a účastníků před odjezdem (příprava na konflikt, krádež, odložení nebo zrušení letu, ujede spoj, závažné zdravotní potíže)

potřeby s sebou

- Realizace akce:

zajištění organizačních a administrativních podmínek

způsoby kontroly průběhu akce

podpora české skupiny

řešení nečekaných situací

- Ukončení akce:

vyhodnocení akce

závěrečná zpráva

součinnost s vyúčtováním ze strany hostitele

 

2. popis „Zajištění aktivit v ČR“ - pro potřeby standardu rozumíme touto modelovou situací akci, jejímž organizátorem je česká strana. Akce trvá min. 5 dní a je do ní zapojeno min. 20 účastníků alespoň z osmi zemí.

Popis bude obsahovat následující položky:

Úvod

- Jméno a příjmení autora modelové akce „Zajištění aktivit v ČR“

- Název modelové akce „Zajištění aktivit v ČR“

- Zahraniční partner

- Zapojený subjekt v ČR

- Téma

- Cílová skupina (věková skladba apod.)

- Cíle, téma akce

- Typ akce (tábor, výměna mládeže aj.)

- Počet účastníků (min. 20 alespoň z osmi zemí)

- Časová dotace akce (min 5 dní)

Obsah

- Způsoby navázání komunikace se zahraniční organizací

- Stanovení a zajištění organizačních a administrativních podmínek:

administrativa (smlouva mezi partnery, rozdělení rolí v projektu - žádost o grant, partnerství, dokumenty v případě účasti dětí pod 18 let, zdravotní potřeby účastníků, čestné prohlášení k dodržování pravidel, pojištění)

stanovení rozpočtu a možnosti financování

ubytování

stravování

doprava – logistika pro příjezdy a odjezdy

doprava na místo

program

personální zajištění programu

příprava skupiny a proškolení účastníků zapojených do mezinárodní akce (příprava na konflikt, krádež, odložení nebo zrušení letu, ujede spoj, závažné zdravotní potíže)

potřeby s sebou

- Sepsání grantového projektu

- Příprava akce

text tiskové zprávy, článku o připravované akci

nábor zájemců za českou stranu (inzerát, výběr)

příjem přihlášek zájemců

příprava programu

plnění rozpočtu ve spolupráci s partnery (nákup letenek atp.)

- Realizace akce

administrativní zajištění

organizační zajištění

realizace programu

řešení nečekaných situací

- Ukončení akce:

vyhodnocení akce

závěrečná zpráva

vyúčtování

 

Kompetence Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

Uchazeč připraví doma a přinese s sebou ke zkoušce 10 minut dlouhou cizojazyčnou prezentaci, připravenou s pomocí prezentačního softwaru.

Pro potřeby standardu rozumíme „prezentací organizace“ prezentaci vybrané organizace s rozsahem max. 10 snímků/kroků pro zahraniční účely ve vybraném jazyce. Uchazeč vystupuje jako zástupce této organizace.

 

Kompetence Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží, kritérium b)

Text o rozsahu cca 150 slov se bude tematicky vázat ke kompetenci Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců.

 

Kompetence Zajišťování komunikace se zahraničními partnery, kritérium b)

Text bude připraven autorizovanou osobou. Uchazeč obdrží text 10 minut předem a vlastními slovy v českém jazyce interpretuje daný text.

 

Kompetence Zajišťování komunikace se zahraničními partnery, kritérium c)

Text se bude vztahovat ke kompetenci Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb.

 

Kompetence Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců, kritéria a), b)

Váže se na doma připravovaný popis akce.

Skupinu účastníků představují zkoušející.

 

Kompetence Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, kritéria a), b)

Váže se na doma připravovaný popis akce.

 

Kompetence Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, kritérium c)

Uchazeči bude předloženo 6 účetních dokladů, z nichž 3 budou správně vyplněny, ostatní budou vykazovat nedostatky, které uchazeč správně identifikuje.

Uchazeč obdrží na místě formulář cestovního příkazu, do něhož vyplní zahraniční cestu za sebe a jednoho spolucestujícího dle zadání autorizované osoby.

 

Kompetence Vedení mladých lidí k interkulturnímu učení, kritérium a)

Uchazeč vysvětlí na příkladech aktivit u kompetencí Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců a Organizační zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, jak mohou být využity k interkulturnímu učení.

 

Kompetence Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí, kritérium a)

Uchazeč ke zkoušce písemně zpracuje rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v české organizaci na dobu 12 měsíců o rozsahu minimálně 2 standardizované strany A4 a u zkoušky jej obhájí.

Rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v organizaci bude obsahovat zejména:

způsob získání dobrovolníka

prostředí, kde bude dobrovolník působit, role jeho nejbližších spolupracovníků v organizaci (supervizor, mentor atd.)

cíle činnosti dobrovolníka, včetně rozvoje jeho kompetencí

rozložení hlavních aktivit, včetně vzdělávacích, ve 12 měsících

vzorový týdenní program

příležitosti pro interkulturní učení

metody vyhodnocení dobrovolníkovy činnosti

Cílem kritéria a) je prokázat schopnost koordinovat, připravit a podporovat dobrovolníka, poskytnout mu potřebné informace o místě, jazyce, připravit ho na možné problémy a zajistit odbornou pomoc.

 

Kompetence Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí, kritérium c)

Možnými riziky projektu rozumíme: kulturní šok, zapojení do kolektivu hostitelské organizace, pobyt v neznámém prostředí, neschopnost řešit zadané úkoly.

 

Kompetence Příprava projektů a grantových žádostí v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží, kritérium c)

Uchazeč připraví doma písemně grantový projekt do grantového programu, dle charakteru a požadavků grantového programu, nejlépe odpovídajícího jedné ze dvou modelových situací ("Výjezd z České republiky" a "Zajištění akce v České republice"). Grantový projekt odevzdá autorizované osobě minimálně 7 dní před termínem konání zkoušky. Následně jej při zkoušce představí představí a obhájí.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil ET pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Česká rada dětí a mládeže, z. s.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, o. s.

YMCA v ČR

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Hestia, o. s.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc

Pionýr, z. s.