Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží včetně norem požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy týkající se bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a orientovat se v nich Písemné ověření
b Uvést zásadní právní normy týkající se bezpečnosti práce v rámci jednotlivých konkrétních realizovaných aktivit Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v platných technických normách v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat možné základní oblasti činností, které nabízejí organizace pracující s dětmi a mládeží Písemné a ústní ověření
b Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadanou turistickou aktivitu, včetně orientace v terénu Písemné a ústní ověření
c Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při koupání a zadané aktivitě ve vodě Písemné a ústní ověření
d Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadaný zimní sport a aktivitě v zimě Písemné a ústní ověření
e Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při táboření Písemné a ústní ověření
f Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadanou práci s nástroji včetně elektrospotřebičů Písemné a ústní ověření
g Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při aktivitách ve výškách, zejména při lanových aktivitách Písemné a ústní ověření
h Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při střelbě Písemné a ústní ověření
i Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při hrách a táborových činnostech Písemné a ústní ověření
j Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při aktivitách v uzavřených prostorech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z oblasti risk managementu Písemné ověření
b Popsat způsoby třídění rizik Ústní ověření
c Vysvětlit teoretický model řízení rizika použitelný v praxi Písemné ověření
d Identifikovat zdroje rizika při konkrétních činnostech s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnocovat konkrétní případy aktivit v návaznosti na rizika v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout odpovídající preventivní opatření, např. postupy pro realizaci činností, praktické ověření dovedností a znalostí zúčastněných osob či požadavky na materiál v kontextu dané situace a prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout krizový plán pro případ mimořádné události, tj. úrazu nebo kritické situace, vztažené ke konkrétní činnosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza systému zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v organizaci včetně návrhu na úpravu současného stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém hodnocení a řízení rizik při práci s dětmi a mládeží ve vybrané organizaci, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat stávající dokumentaci v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, platné vnitřní předpisy a postupy včetně vyhodnocení jejich účinnosti, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat stávající zajištění vzdělávání pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží zejména v návaznosti na realizované činnosti, vysvětlit nedostatky stávajícího systému, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat stávající dokumentaci úrazů, nehod a incidentů a způsob jejich vyhodnocování, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat systém preventivních kontrol v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování zásad bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé etapy tělesného vývoje dětí a mládeže a vysvětlit pojem biologický věk Písemné a ústní ověření
b Uvést specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží v souvislosti s jednotlivými etapami tělesného vývoje Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat specifika psychologického a sociálního vývoje dětí a mládeže a z něj vyplývající specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží Písemné a ústní ověření
d Navrhnout specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v souvislosti se specifickými potřebami ve vzdělávání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na zajištění bezpečného provozu a používání strojů, technických zařízení a vybavení Ústní ověření
b Navrhnout postup pro provádění revizí a kontrol strojů, zařízení a vybavení v souladu s obecně platnými předpisy a specifiky činnosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zpracování návrhu bezpečnostních standardů organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní soubor bezpečnostních pravidel obecné povahy pro jednotlivé pozice pracovníků organizace a pro podmínky místa konání činností organizace (např. protipožární zabezpečení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout základní soubor bezpečnostních pravidel pro specifické činnosti, které organizace nabízí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout krizový scénář pro organizaci s popisem jednotlivých kroků řešení krizové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout obsahovou strukturu dokumentů monitorujících nehody nebo incidenty Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vyhodnotit nehody a incidenty dle doložené dokumentace a navrhnout případné změny nebo úpravy v postupech řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní požadavky na odborné dovednosti pracovníků organizace pro vybrané aktivity a porovnat soulad těchto požadavků s nároky legislativních norem České republiky Praktické předvedení a ústní ověření
b Formulovat otázky pracovníkům organizace z oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, podle nichž by bylo možné ověřit jejich odborné znalosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsahovou osnovu školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vzdělávací cíle a z nich vyplývající kompetence účastníků školící akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout v návaznosti na stanovené vzdělávací cíle konkrétní učební plán školící akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika, včetně rozpracování jednotlivých vzdělávacích bloků a jejich časové dotace Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit požadavky na lektorské zajištění školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit požadavky na prostorové a organizační zajištění školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob a kritéria, podle kterých by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Ústní ověření
b Navrhnout a vysvětlit způsoby hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity, naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možné způsoby poskytnutí zpětné vazby účastníkům vzdělávání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč u zkoušky doloží příslušný certifikát o absolvování kurzu první pomoci o minimálním rozsahu 20 hodin.

 

Jako děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 3–30 let.

 

Uchazeč autorizované osobě odevzdá písemně vypracované materiály, které u zkoušky obhájí:

Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro organizaci pracující s dětmi a mládeží,

vypracovaný Bezpečnostní plán aktivity (Safety activities plan, SAP) pro tři klíčové aktivity organizace pracující s dětmi a mládeží v návaznosti na její skutečnou činnost, s tím, že minimálně v jednom případě se bude jednat o venkovní aktivitu zaměřenou na turistické nebo sportovní činnosti v oblasti vodáckých, lanových nebo cyklistických aktivit a minimálně v jednom případě na aktivity realizované s nástroji nebo vybavením se specifickými požadavky na jejich správu a údržbu. Minimálně u jedné vybrané aktivity navrhne uchazeč současně osnovu školení účastníků akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika.

Návrh struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace pracující s dětmi a mládeží.

Uchazeč navrhne autorizované osobě vybranou organizaci, pracující s dětmi a mládeží, kterou použije v materiálech jako modelovou, současně s přihláškou ke zkoušce. Autorizovaná osoba vybranou organizaci posoudí zejména s ohledem na druh a rozsah činností v organizaci realizovaných tak, aby bylo možné na konkrétní činnosti požadované kompetence ověřit. Potvrzení výběru organizace, případně informaci o tom, že rozsah činnosti navržené organizace je pro realizaci zkoušky nedostačující, odesílá autorizovaná osoba uchazeči současně s pokyny ke zkoušce.

Písemné práce odevzdává uchazeč v elektronické podobě ve formátech stanovených autorizovanou osobou, a to nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Autorizovaná osoba si může vyžádat tištěnou verzi písemných materiálů.

 

Pro potřeby standardu rozumíme Plánem řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží zpracování vyhodnocení stavu bezpečnostních rizik na základě posouzení činnosti skutečné organizace, jejích vnitřních předpisů a postupů, záznamů o úrazech a kritických událostech, rozčlenění rizik vyhodnocených způsobem a návrh postupů pro jejich řízení pomocí vhodných metod. Plán bude obsahovat tyto položky:

jméno a příjmení autora plánu

popis vybrané organizace pracující s dětmi, a mládeží a to minimálně v rozsahu: typ organizace, cílová skupina, realizované aktivity

identifikace právních norem a jejich jednotlivých částí, vymezující pravidla pro činnost organizace v oblasti bezpečnosti práce

základní informace o současném stavu řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, o existujících dokumentech v oblasti řízení rizik bezpečnosti práce a o stanovených vzorových postupech pro minimalizaci rizik v rámci vybrané organizace

analýza současného stavu, identifikace rizik, stanovení nedostatků a chyb v postupech, určení kritických bodů a rizikových aktivit

analýza minimálně tří skutečných nehod či incidentů, které se v organizaci staly a jsou zdokumentovány, včetně stanovení případných chyb v postupech a návrhu nápravných opatření

návrh vhodných mechanismů řízení rizik včetně personálního a organizačního zajištění a způsobu nakládání s informacemi

návrh obsahové struktury dokumentu pro záznam úrazu nebo incidentu, resp. posouzení dostatečnosti stávajících materiálů organizace a případný návrh jejich úprav

popis realizačního týmu – popis jednotlivých pracovních pozic a jejich zapojení do řízení rizik bezpečnosti práce, stanovení kvalifikačních předpokladů v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro jednotlivé členy pracovního týmu

návrh vhodných mechanismů zpětné vazby v rámci realizačního týmu

 

Pro potřeby standardu rozumíme vypracovaným Bezpečnostním plánem aktivity (Safety activities plan, SAP) zpracovaný bezpečnostní plán konkrétní vybrané aktivity realizované opakovaně vybranou organizací v rámci přímé práce s dětmi a mládeží. SAP bude obsahovat tyto položky:

jméno a příjmení autora SAP

název SAP

specifikace cílové skupiny

zpracované výstupy z předchozí dokumentace organizace k realizované aktivitě včetně výstupů z hlášení o úrazech a mimořádných událostech

specifikace realizačního týmu včetně stanovení minimálních požadavků na počet osob a jejich kvalifikaci

stanovení rizik a určení kritických bodů aktivity

návrh postupů pro zajištění bezpečnosti aktivity

přehled adekvátních právních předpisů, návrh vnitřních předpisů organizace v případech, kdy je takový předpis s ohledem na vyhodnocená rizika považován za důvodný a oblast není dostatečně řešena obecně platnými předpisy, případně návrh úprav stávajících vnitřních předpisů organizace

návrh zajištění konkrétní zpětné vazby (účastníci, realizátoři)

 

Pro potřeby standardu rozumíme Návrhem struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace pracující s dětmi a mládeží zpracovaný popis vzdělávací aktivity. Návrh bude obsahovat tyto položky:

jméno a příjmení autora

název školícího programu

vstupní předpoklady pracovníků organizace

metody a formy využívané v rámci školení

možný počet účastníků školení

časová dotace školení (v hodinách)

popis teoretické části školení včetně podrobné osnovy a časové dotace jednotlivých částí

popis praktické části školení včetně podrobné osnovy a časové dotace jednotlivých částí

analýza dokumentace minimálně tří předchozích úrazů nebo incidentů řešených v předchozím období včetně posouzení stavu před dějem, způsobu řešení a následných opatření

způsob ověření dosažených výsledků

návrh lektorského zajištění včetně požadavků na odbornou způsobilost jednotlivých lektorů

návrh prostorového a organizačního zajištění školení

didaktické pomůcky

návrh kritérií hodnocení a evaluačního nástroje

přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp.)

 

Kompetence Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium c)

vztahuje se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium b)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

turistika

vysokohorská turistika

cykloturistika

přesuny v neznámém terénu

noční přesuny

přesuny hromadnými dopravními prostředky

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium c)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

koupání v přírodě

hry ve vodě

vodácké aktivity včetně raftingu

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium d)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

lyžařská turistika

sjezdové lyžování

zimní táboření

pohyb na zamrzlých plochách

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium f)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

práce s nožem, pilou a sekerou, včetně transportu nástrojů

práce s ručním nářadím

práce s elektrospotřebiči

práce s motorovou pilou, křovinořezem a sekačkou

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium h)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

střelba z luku, kuše a praku

střelba ze vzduchových zbraní

airsoft, paintball

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium i)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

hry v místnosti

míčové a pálkové hry

terénní a orientační hry

noční hry

rozdělávání ohně a vaření v přírodě

nízké lanové aktivity

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kriterium j)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

tělocvična

klubovna

jiný prostor

Při ověřování kompetence vybírá autorizovaná osoba zejména takové činnosti, které nejsou předmětem písemné obhajované práce uchazeče.

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

autorizovaná osoba zadá uchazeči k vysvětlení 3 pojmy z následujícího seznamu:

riziko

řízení rizika

fyzické riziko

psychické riziko

sociální riziko

analýza rizik

referenční úroveň rizika

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium c)

autorizovaná osoba zadá k vysvětlení uchazeči jeden z následujících modelů řízení rizik:

reaktivní model

proaktivní model

model nehodové matice

tvorba SAP – plán bezpečnostních opatření

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium d)

vztahuje se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium e)

vztahuje se k dokumentu SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritéria f) a g)

vztahují se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a budou řešena v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Zpracování analýzy systému zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v organizaci a návrhu na úpravy současného stavu se vztahuje k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a budou řešena v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování zásad bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a mládeže, kriterium d)

vztahuje se k dokumentu SAP konkrétních aktivit, je jejich součástí v části specifikace cílové skupiny a dále v části návrh postupů zajištění bezpečnosti aktivity a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží, kritérium a)

vztahuje se k dokumentu SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Zpracování návrhů bezpečnostních standardů organizace, kritérium a)

vztahuje se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Zpracování návrhů bezpečnostních standardů organizace, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Zpracování návrhů bezpečnostních standardů organizace, kritéria c), d), e)

vztahují se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a budou řešena v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

vztahuje se k dokumentům Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu Návrh struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace se vztahuje k dokumentu Návrh struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace a bude řešena v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu Návrh struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Vysokoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže a minimálně 5 let praxe v řídicí pozici s odpovědností za oblast bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a zároveň minimálně 3 roky praxe v oblasti vzdělávání dospělých, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

b)Vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže a minimálně 5 let praxe v řídicí pozici s odpovědností za oblast bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a zároveň minimálně 5 let praxe v oblasti vzdělávání dospělých, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

vhodná zkušební místnost s dostatečným osvětlením a ventilací

flipchart, počítač a dataprojektor pro umožnění případné prezentace v rámci obhajované práce

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil Expertní tým pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Česká rada dětí a mládeže

Hestia, o. s.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, o. s.

Pionýr, z. s.

YMCA v ČR, o. s.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc