Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží včetně norem požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy týkající se bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a orientovat se v nich Písemné ověření
b Uvést zásadní právní normy týkající se bezpečnosti práce v rámci jednotlivých konkrétních realizovaných aktivit Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v platných technických normách v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat možné základní oblasti činností, které nabízejí organizace pracující s dětmi a mládeží Písemné a ústní ověření
b Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadanou turistickou aktivitu, včetně orientace v terénu Písemné a ústní ověření
c Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při koupání a zadané aktivitě ve vodě Písemné a ústní ověření
d Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadaný zimní sport a aktivitě v zimě Písemné a ústní ověření
e Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při táboření Písemné a ústní ověření
f Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadanou práci s nástroji včetně elektrospotřebičů Písemné a ústní ověření
g Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při aktivitách ve výškách, zejména při lanových aktivitách Písemné a ústní ověření
h Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při střelbě Písemné a ústní ověření
i Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při hrách a táborových činnostech Písemné a ústní ověření
j Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při aktivitách v uzavřených prostorech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z oblasti risk managementu Písemné ověření
b Popsat způsoby třídění rizik Ústní ověření
c Vysvětlit teoretický model řízení rizika použitelný v praxi Písemné ověření
d Identifikovat zdroje rizika při konkrétních činnostech s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnocovat konkrétní případy aktivit v návaznosti na rizika v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout odpovídající preventivní opatření, např. postupy pro realizaci činností, praktické ověření dovedností a znalostí zúčastněných osob či požadavky na materiál v kontextu dané situace a prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout krizový plán pro případ mimořádné události, tj. úrazu nebo kritické situace, vztažené ke konkrétní činnosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza systému zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v organizaci včetně návrhu na úpravu současného stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém hodnocení a řízení rizik při práci s dětmi a mládeží ve vybrané organizaci, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat stávající dokumentaci v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, platné vnitřní předpisy a postupy včetně vyhodnocení jejich účinnosti, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat stávající zajištění vzdělávání pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží zejména v návaznosti na realizované činnosti, vysvětlit nedostatky stávajícího systému, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat stávající dokumentaci úrazů, nehod a incidentů a způsob jejich vyhodnocování, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat systém preventivních kontrol v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování zásad bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé etapy tělesného vývoje dětí a mládeže a vysvětlit pojem biologický věk Písemné a ústní ověření
b Uvést specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží v souvislosti s jednotlivými etapami tělesného vývoje Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat specifika psychologického a sociálního vývoje dětí a mládeže a z něj vyplývající specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží Písemné a ústní ověření
d Navrhnout specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v souvislosti se specifickými potřebami ve vzdělávání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na zajištění bezpečného provozu a používání strojů, technických zařízení a vybavení Ústní ověření
b Navrhnout postup pro provádění revizí a kontrol strojů, zařízení a vybavení v souladu s obecně platnými předpisy a specifiky činnosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zpracování návrhu bezpečnostních standardů organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní soubor bezpečnostních pravidel obecné povahy pro jednotlivé pozice pracovníků organizace a pro podmínky místa konání činností organizace (např. protipožární zabezpečení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout základní soubor bezpečnostních pravidel pro specifické činnosti, které organizace nabízí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout krizový scénář pro organizaci s popisem jednotlivých kroků řešení krizové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout obsahovou strukturu dokumentů monitorujících nehody nebo incidenty Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vyhodnotit nehody a incidenty dle doložené dokumentace a navrhnout případné změny nebo úpravy v postupech řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní požadavky na odborné dovednosti pracovníků organizace pro vybrané aktivity a porovnat soulad těchto požadavků s nároky legislativních norem České republiky Praktické předvedení a ústní ověření
b Formulovat otázky pracovníkům organizace z oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, podle nichž by bylo možné ověřit jejich odborné znalosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsahovou osnovu školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vzdělávací cíle a z nich vyplývající kompetence účastníků školící akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout v návaznosti na stanovené vzdělávací cíle konkrétní učební plán školící akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika, včetně rozpracování jednotlivých vzdělávacích bloků a jejich časové dotace Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit požadavky na lektorské zajištění školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit požadavky na prostorové a organizační zajištění školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob a kritéria, podle kterých by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Ústní ověření
b Navrhnout a vysvětlit způsoby hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity, naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možné způsoby poskytnutí zpětné vazby účastníkům vzdělávání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč u zkoušky doloží příslušný certifikát o absolvování kurzu první pomoci o minimálním rozsahu 20 hodin.

 

Jako děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 3–30 let.

 

Uchazeč autorizované osobě odevzdá písemně vypracované materiály, které u zkoušky obhájí:

Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro organizaci pracující s dětmi a mládeží,

vypracovaný Bezpečnostní plán aktivity (Safety activities plan, SAP) pro tři klíčové aktivity organizace pracující s dětmi a mládeží v návaznosti na její skutečnou činnost, s tím, že minimálně v jednom případě se bude jednat o venkovní aktivitu zaměřenou na turistické nebo sportovní činnosti v oblasti vodáckých, lanových nebo cyklistických aktivit a minimálně v jednom případě na aktivity realizované s nástroji nebo vybavením se specifickými požadavky na jejich správu a údržbu. Minimálně u jedné vybrané aktivity navrhne uchazeč současně osnovu školení účastníků akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika.

Návrh struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace pracující s dětmi a mládeží.

Uchazeč navrhne autorizované osobě vybranou organizaci, pracující s dětmi a mládeží, kterou použije v materiálech jako modelovou, současně s přihláškou ke zkoušce. Autorizovaná osoba vybranou organizaci posoudí zejména s ohledem na druh a rozsah činností v organizaci realizovaných tak, aby bylo možné na konkrétní činnosti požadované kompetence ověřit. Potvrzení výběru organizace, případně informaci o tom, že rozsah činnosti navržené organizace je pro realizaci zkoušky nedostačující, odesílá autorizovaná osoba uchazeči současně s pokyny ke zkoušce.

Písemné práce odevzdává uchazeč v elektronické podobě ve formátech stanovených autorizovanou osobou, a to nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Autorizovaná osoba si může vyžádat tištěnou verzi písemných materiálů.

 

Pro potřeby standardu rozumíme Plánem řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží zpracování vyhodnocení stavu bezpečnostních rizik na základě posouzení činnosti skutečné organizace, jejích vnitřních předpisů a postupů, záznamů o úrazech a kritických událostech, rozčlenění rizik vyhodnocených způsobem a návrh postupů pro jejich řízení pomocí vhodných metod. Plán bude obsahovat tyto položky:

jméno a příjmení autora plánu

popis vybrané organizace pracující s dětmi, a mládeží a to minimálně v rozsahu: typ organizace, cílová skupina, realizované aktivity

identifikace právních norem a jejich jednotlivých částí, vymezující pravidla pro činnost organizace v oblasti bezpečnosti práce

základní informace o současném stavu řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, o existujících dokumentech v oblasti řízení rizik bezpečnosti práce a o stanovených vzorových postupech pro minimalizaci rizik v rámci vybrané organizace

analýza současného stavu, identifikace rizik, stanovení nedostatků a chyb v postupech, určení kritických bodů a rizikových aktivit

analýza minimálně tří skutečných nehod či incidentů, které se v organizaci staly a jsou zdokumentovány, včetně stanovení případných chyb v postupech a návrhu nápravných opatření

návrh vhodných mechanismů řízení rizik včetně personálního a organizačního zajištění a způsobu nakládání s informacemi

návrh obsahové struktury dokumentu pro záznam úrazu nebo incidentu, resp. posouzení dostatečnosti stávajících materiálů organizace a případný návrh jejich úprav

popis realizačního týmu – popis jednotlivých pracovních pozic a jejich zapojení do řízení rizik bezpečnosti práce, stanovení kvalifikačních předpokladů v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro jednotlivé členy pracovního týmu

návrh vhodných mechanismů zpětné vazby v rámci realizačního týmu

 

Pro potřeby standardu rozumíme vypracovaným Bezpečnostním plánem aktivity (Safety activities plan, SAP) zpracovaný bezpečnostní plán konkrétní vybrané aktivity realizované opakovaně vybranou organizací v rámci přímé práce s dětmi a mládeží. SAP bude obsahovat tyto položky:

jméno a příjmení autora SAP

název SAP

specifikace cílové skupiny

zpracované výstupy z předchozí dokumentace organizace k realizované aktivitě včetně výstupů z hlášení o úrazech a mimořádných událostech

specifikace realizačního týmu včetně stanovení minimálních požadavků na počet osob a jejich kvalifikaci

stanovení rizik a určení kritických bodů aktivity

návrh postupů pro zajištění bezpečnosti aktivity

přehled adekvátních právních předpisů, návrh vnitřních předpisů organizace v případech, kdy je takový předpis s ohledem na vyhodnocená rizika považován za důvodný a oblast není dostatečně řešena obecně platnými předpisy, případně návrh úprav stávajících vnitřních předpisů organizace

návrh zajištění konkrétní zpětné vazby (účastníci, realizátoři)

 

Pro potřeby standardu rozumíme Návrhem struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace pracující s dětmi a mládeží zpracovaný popis vzdělávací aktivity. Návrh bude obsahovat tyto položky:

jméno a příjmení autora

název školícího programu

vstupní předpoklady pracovníků organizace

metody a formy využívané v rámci školení

možný počet účastníků školení

časová dotace školení (v hodinách)

popis teoretické části školení včetně podrobné osnovy a časové dotace jednotlivých částí

popis praktické části školení včetně podrobné osnovy a časové dotace jednotlivých částí

analýza dokumentace minimálně tří předchozích úrazů nebo incidentů řešených v předchozím období včetně posouzení stavu před dějem, způsobu řešení a následných opatření

způsob ověření dosažených výsledků

návrh lektorského zajištění včetně požadavků na odbornou způsobilost jednotlivých lektorů

návrh prostorového a organizačního zajištění školení

didaktické pomůcky

návrh kritérií hodnocení a evaluačního nástroje

přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp.)

 

Kompetence Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium c)

vztahuje se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium b)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

turistika

vysokohorská turistika

cykloturistika

přesuny v neznámém terénu

noční přesuny

přesuny hromadnými dopravními prostředky

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium c)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

koupání v přírodě

hry ve vodě

vodácké aktivity včetně raftingu

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium d)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

lyžařská turistika

sjezdové lyžování

zimní táboření

pohyb na zamrzlých plochách

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium f)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

práce s nožem, pilou a sekerou, včetně transportu nástrojů

práce s ručním nářadím

práce s elektrospotřebiči

práce s motorovou pilou, křovinořezem a sekačkou

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium h)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

střelba z luku, kuše a praku

střelba ze vzduchových zbraní

airsoft, paintball

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium i)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

hry v místnosti

míčové a pálkové hry

terénní a orientační hry

noční hry

rozdělávání ohně a vaření v přírodě

nízké lanové aktivity

 

Kompetence Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kriterium j)

autorizovaná osoba vybírá zadání konkrétní činnosti z následujícího seznamu:

tělocvična

klubovna

jiný prostor

Při ověřování kompetence vybírá autorizovaná osoba zejména takové činnosti, které nejsou předmětem písemné obhajované práce uchazeče.

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

autorizovaná osoba zadá uchazeči k vysvětlení 3 pojmy z následujícího seznamu:

riziko

řízení rizika

fyzické riziko

psychické riziko

sociální riziko

analýza rizik

referenční úroveň rizika

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium c)

autorizovaná osoba zadá k vysvětlení uchazeči jeden z následujících modelů řízení rizik:

reaktivní model

proaktivní model

model nehodové matice

tvorba SAP – plán bezpečnostních opatření

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium d)

vztahuje se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium e)

vztahuje se k dokumentu SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritéria f) a g)

vztahují se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a budou řešena v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Zpracování analýzy systému zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v organizaci a návrhu na úpravy současného stavu se vztahuje k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a budou řešena v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování zásad bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a mládeže, kriterium d)

vztahuje se k dokumentu SAP konkrétních aktivit, je jejich součástí v části specifikace cílové skupiny a dále v části návrh postupů zajištění bezpečnosti aktivity a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží, kritérium a)

vztahuje se k dokumentu SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Zpracování návrhů bezpečnostních standardů organizace, kritérium a)

vztahuje se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Zpracování návrhů bezpečnostních standardů organizace, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Zpracování návrhů bezpečnostních standardů organizace, kritéria c), d), e)

vztahují se k dokumentu Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a budou řešena v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

vztahuje se k dokumentům Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a SAP a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu Návrh struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace se vztahuje k dokumentu Návrh struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace a bude řešena v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Kompetence Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí, kritérium b)

vztahuje se k dokumentu Návrh struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace a bude řešeno v rámci písemné práce a její obhajoby.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Expertní tým pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Česká rada dětí a mládeže

Hestia, o. s.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, o. s.

Pionýr, z. s.

YMCA v ČR, o. s.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc