Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Specialista pracovně právních vztahů
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace pracovněprávní legislativy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pracovněprávní legislativě zejména v zákoníku práce a předpisech souvisejících Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v základních ustanoveních obchodního zákoníku a občanského zákoníku ve vztahu k pracovnímu právu Písemné a ústní ověření
c Interpretovat pracovněprávní předpisy v praxi Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat druhy pracovních poměrů a vysvětlit vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat pracovní právo v roli manažera Písemné a ústní ověření
f Uvést pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba pracovněprávních dokumentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit pracovněprávní dokument a vysvětlit pravidla tvorby těchto dokumentů Praktické předvedení a ústní ověření
b Definovat základní náležitosti pracovních smluv a dohod Písemné ověření nebo ústní ověření
c Charakterizovat systém ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace Písemné ověření nebo ústní ověření
d Charakterizovat způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst Písemné ověření nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba a interpretace vnitřních norem a předpisů v pracovněprávní oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat tvorbu vnitřních organizačních norem a interních předpisů v oblasti pracovněprávní (pracovní řády) Písemné ověření nebo ústní ověření
b Interpretovat vnitřní firemní dokumenty a předpisy Písemné ověření nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést jednání směřující k eliminaci pracovněprávních sporů a předcházení jejich vzniku Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat příčiny interního sporu mezi zaměstnanci a navrhnout adekvátní postupy k jeho eliminaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v komplexním systému interních norem z pohledu souladu s pracovněprávní legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecně platný systém základních vnitrofiremních norem Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat návaznosti interních norem na pracovněprávní legislativu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v legislativě týkající se soudních sporů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v Občanském soudním řádu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit postup při pracovněprávním soudním sporu Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat jednotlivé lhůty a doby v soudních sporech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s textovým editorem (formátování textů, tvorba obsahů, slučovací tisky a hromadná korespondence) Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s tabulkovým procesorem a s počítačovým zpracováním grafů (kontingenční tabulky, tvorba grafů) Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s vybraným personálním informačním systémem (zavedení nového zaměstnance, editace změn) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování kolektivního vyjednávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace Písemné a ústní ověření
c Uvést základní pravidla tvorby kolektivních smluv Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V případě, že si autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test však nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci profesní kvalifikace. V případě zařazení testu musí mít autorizovaná osoba připraven soubor min. 300 otázek.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor 15 případových studií ověřujících kompetence dle navržených kritérií hodnocení. Případová studie bude aplikována u těchto kompetencí: Aplikace pracovněprávní legislativy, Tvorba pracovněprávních dokumentů, Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti, Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému.

Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou zpracuje a odprezentuje výsledky. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Pro ověření kompetencí uchazečů nemůže být použit pouze test, případové studie pro ověření vyjmenovaných kompetencí jsou nezbytné.

 

Praktické ověření je realizováno formou obhajoby postupu v rámci zpracování a prezentace případové studie.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Klub personalistů ČR, o. s.

Fujikoki Czech, s. r. o.

Devro, s. r. o.