Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik pro recyklaci
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní české (a implementované) legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu a využití Katalogu odpadů pro zatřiďování odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat podklady k žádosti o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování technologických postupů pro třídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin z odpadů z energetických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní druhy odpadů vznikajících jako vedlejší produkty v energetických zařízeních Ústní ověření
b Popsat technologické postupy u zpracování stabilizátu, popílku, strusky a energosádrovce Písemné a ústní ověření
c Zpracovat návrh technologického postupu recyklace typických odpadů v konkrétních elektrárnách v ČR Praktické předvedení
d Vypracovat rámcový předpis pro nakládání s určenými druhotnými surovinami z odpadů z energetických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v materiálech a odpadech na výstupu z technologických zařízení pro zpracování odpadů z energetických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhotné suroviny získávané z odpadů z energetických zařízení a popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat recyklační využití druhotných surovin ze zpracování odpadů z energetických zařízení Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat bezodpadové elektrárny a podmínky biologické rekultivace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování, měření a dokumentování parametrů odpadů a druhotných surovin z odpadů energetických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření parametrů stabilizátoru pro jeho certifikaci Písemné a ústní ověření
b Posoudit způsob měření a hodnocení parametrů popelové malty a jejich dokumentace Praktické předvedení
c Odebrat vzorky určených druhotných surovin z odpadů energetických zařízení a zpracovat jejich dokumentaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit předložené vzorky materiálů z recyklace podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout zařazení vytříděných materiálů z recyklace podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit v předloženém vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu recyklace odpadů z energetických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci odpadů podle zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Ústní ověření
b Vyplnit doklady pro průběžnou evidenci převzatých druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu odeslaných k dalšímu zpracování, využití či k odstranění Praktické předvedení
c Popsat požadavky na dokumentaci shody u druhotných surovin z recyklace odpadů z energetických zařízení Písemné a ústní ověření
d Popsat provozní předpisy a normy pro separaci a uložení vedlejších energetických produktů z energetických zařízení pro zpracování na druhotné suroviny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola postupů při odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů z energetických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typické nepoužitelné a nebezpečné odpady z energetických zařízení Písemné a ústní ověření
b Vybrat vhodné postupy a technologie odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů z energetických zařízení a případně navrhnout změny Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit specifické ochranné pomůcky pro práci s nebezpečnými odpady z energetických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování závad a spolupráce při plánování oprav technologických zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin z energetických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady péče o recyklační technologická zařízení a obsah provozního řádu Písemné a ústní ověření
b Určit kritická místa v provozu určeného technologického recyklačního zařízení z pohledu zajištění jakosti výstupních druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit plán revizí a oprav určeného technologického zařízení pro recyklaci odpadů z energetických zařízení podle jeho operativního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z energetických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout podmínky pro skladování a přepravu sádrovce nebo jiného stanoveného druhu druhotných surovin z energetických odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit formulář pro sledování a kontrolu procentního obsahu energetického popílku pro jeho přidávání do skladovaných cementových směsí Praktické předvedení
c Vyhodnotit skladové podmínky druhotných surovin z odpadů z energetických zařízení v určeném recyklačním zařízení z hlediska ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření, aby nedošlo ke smíchání nebo znečištění druhotných surovin v průběhu skladování a přepravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit práci simulovanému pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit členům pracovního kolektivu ochranné pomůcky pro BOZP při recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat české (a implementované) legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z firemních katalogů předepsané ochranné pomůcky při práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč má střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v chemickém nebo strojírenském nebo elektrotechnickém oboru vzdělání.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www.stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím nejméně po jednom příkladu úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria.

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality druhotných surovin, zohlednění specifických metod nakládání s nebezpečnými odpady, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Vhodné technologické, manipulační, logistické a ochranné prostředky bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů. Zkoušející také podle aktuálních místních podmínek může zpřesnit oborový obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin z odpadů z energetických zařízení.

 

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, vzorky materiálů a odpadů, technologické údaje o zařízení, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování splnění kritérií založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů, zpracovaných organizací podle zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů.

 

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražská teplárenská, a. s.

Asociace energetických managerů