Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik dispečer
Platnost standardu: od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení provozní dokumentace sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy provozní dokumentace sklářské výroby Ústní ověření
b Vyhotovit provozní dokumentaci zadaného sklářského procesu Praktické předvedení
c Vést provozní dokumentaci zadaného sklářského procesu Praktické předvedení
Je třeba split všechna kritéria.
4

Dispečerské řízení sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit činnosti navazujících procesů ve sklářské výrobě za účelem odevzdání zadaného výrobku dle plánu a ve správné struktuře na sklad výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat naplňování operativních a expedičních plánů zadaného sklářského procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat výrobní zařízení pro zadaný typ sklářského výrobku Ústní ověření
b Určit vhodný typ výrobního zařízení pro zadaný proces sklářské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy operativních plánů sklářské výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat naplňování operativního plánu u konkrétního sklářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit databázi naplňování výrobních kapacit u zadaného sklářského výrobku Praktické předvedení
b Koordinovat výrobní činnosti u zadaného sklářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické výkresy a technologickou dokumentaci určenou pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést platné normy a předpisy pro zadaný proces ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování operativních plánů sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit operativní plán zadaného sklářského výrobku s ohledem na provázanost dílčích procesů jako jsou kapacity v oblasti lidských zdrojů a množství dostupných surovin a materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy: výrobní a pracovní kapacita, normy spotřeby času Ústní ověření
b Určit optimální využití výrobních a pracovních kapacit na zadaném sklářském pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5214&kod_sm1=35).

Vstupním požadavkem pro tuto PK je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

U kompetencí Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu, kritérium a); Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby, kritérium b); Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb, kritérium a), b); Sestavování operativních plánů sklářské výroby, kritérium a) autorizovaná osoba určí typ sklářského výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly.

 

U kompetencí Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla, kritérium c); Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu, kritérium b) autorizovaná osoba určí konkrétní proces ve sklářské výrobě, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

 

U kompetence Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích, kritérium b) autorizovaná osoba určí konkrétní sklářské pracoviště, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

 

U kompetencí Dispečerské řízení sklářské výroby, kritérium a), b); Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby, kritérium b); Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb, kritérium b); Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích, kritérium b) autorizovaná osoba připraví modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složené ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technologie skla nebo technologie silikátů se zaměřením na výrobu skla a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sklářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Vyšší odborné vzdělání v oblasti technologie skla a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Profesní kvalifikace 28-067-M Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti sklářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC a nainstalovaným kancelářským SW a tiskárnou

Pracoviště umožňující provedení praktické části zkoušky, vybavený sklářský provoz s přístupem k jednotlivým procesům sklářské výroby

Sklářské suroviny a materiál pro vykonání zkoušky

Výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace

Výkresová dokumentace

Vzorky vad skel

Referenční vzorky skel v odpovídajícím množství pro vykonání zkoušky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOSER, a. s.

SPŠKS v Karlových Varech

Vyšší odborná a střední odborná škola sklářská, Nový Bor

Royal Glass Bohemia, s. r. o.