Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro povrchovou úpravu nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodané aplikační předpisy pro povrchovou úpravu nábytkových dílců danou nátěrovou hmotou v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technických listech a kódech nátěrových hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Dodržování technologických postupů při povrchových úpravách v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Adekvátně zvolit a dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Adekvátně zvolit a dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle technického listu výrobce nátěrové hmoty Ústní ověření
d Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spouštění a základní nastavování automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spustit automatizované centrum stříkaných povrchových úprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní nastavení funkčních částí automatizovaného centra stříkaných povrchových úprav mimo softwarového nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování ovládacího softwaru operačního systému automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce automatizovaného centra stříkaných povrchových úprav a požadované parametry podle charakteru povrchové úpravy, zpracovávaných materiálů a odpovídající dodanému aplikačnímu předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit správnost nastavení provedením povrchové úpravy na zkušebním dílci Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Povrchová úprava nábytkového dílce na automatizovaných centrech stříkaných povrchových úprav a kontrola kvality stříkání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás automatického centra stříkaných povrchových úprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Nanést potřebné množství základové nátěrové hmoty dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení základové nátěrové hmoty Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyměnit základovou nátěrovou hmotu za vrchní Praktické předvedení a ústní ověření
e Nanést potřebné množství vrchní nátěrové hmoty dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat povrchově upravený nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení nátěrové hmoty na povrch dílce, odstínu a lesku dle připraveného referenčního vzorku a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní údržba automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu automatizovaného centra stříkaných povrchových úprav, bezpečnostních prvků, ověřit nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vyčištění filtračních jednotek a výměnu filtračních vložek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu mazacích míst a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid na pracovišti Praktické předvedení
b Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Ústní ověření
c Popsat způsoby třídění a skladování nebezpečného odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Ověřování odborných kompetencí je realizováno při úpravě nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska / MDF/, tvrdá dřevovláknitá deska /HDF/, překližka, laťovka, spárovka, dýhovaná dřevotřísková deska /DTD/, laminovaná deska DTD) s využitím běžně používaných technologických postupů a aplikačních předpisů nánosu nátěrových hmot na nábytkový dílec. Je nutné použít různé druhy nátěrových hmot (vodou ředitelné, polyuretanové, polyesterové).

 

Při zadávání úkolů je nutné zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí v rámci následujících činností:

– povrchová úprava nábytkového dílce z laminované DTD pigmentovou vodou ředitelnou nátěrovou hmotou

– povrchová úprava nábytkového dílce z laminované DTD pigmentovou polyuretanovou nátěrovou hmotou

– povrchová úprava nábytkového dílce z laminované DTD pigmentovou polyesterovou nátěrovou hmotou

– povrchová úprava rovného a plošně tvarovaného nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou vodou ředitelnou nátěrovou hmotou

– povrchová úprava rovného a plošně tvarovaného nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou polyuretanovou nátěrovou hmotou

– povrchová úprava rovného a plošně tvarovaného nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou polyesterovou nátěrovou hmotou

– povrchová úprava nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky vodou ředitelným transparentním lakem

– povrchová úprava nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky polyuretanovým transparentním lakem

– povrchová úprava nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky polyesterovým transparentním lakem

– povrchová úprava plošně tvarovaného nábytkového dílce ze spárovky vodou ředitelným transparentním lakem

– povrchová úprava plošně tvarovaného nábytkového dílce ze spárovky polyuretanovým transparentním lakem

– povrchová úprava plošně tvarovaného nábytkového dílce ze spárovky polyesterovým transparentním lakem

Od každého typu vyrobit dle zadání jeden kus.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě

zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí

dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazin

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy